Over SMHO → Jaarverslagen → Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018 SMHO

Stichting Sociaal / Medische Hulpverlening aan Oost – Europa

(Ingevolge art.9 lid 7 van de statuten)

De stichting SMHO werd, als opvolgster van de sinds 1985 functionerende werkgroep Polen, opgericht op 27 september 1989 te Meerssen bij notariële akte verleden door notaris J.N.S. Sluypers te Beek (L.) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Zuid – Limburg te Maastricht onder nr. 41077922.

Per 1 augustus 1997 werden de statuten gewijzigd door notaris Antoine Beckers te Beek.

Per 21 december 2011 werden de statuten gewijzigd door notaris Mr. R.E.A.A Meuwissen te Meerssen.

Doelstelling van de stichting is het inkopen en/of verzamelen van goederen op sociaal als ook medisch gebied, ten behoeve van landen van het voormalige Oostblok alsmede landen waar soortgelijke hulp nodig is, en wordt gevraagd. Tevens financiert zij projecten op sociaal / medisch gebied in deze landen.

BESTUUR

Per 31-12-2018 bestond het bestuur uit de volgende bestuursleden:

Naam Functie Woonplaats In functie Aftredend
R.M. Boer Voorzitter Bunde 01-12-10 2019
F.M.M. Rings Secretaris Bunde 13.02-07 2021
J.J.M.  Nelissen Penningm. Geulle 27.09-89 2020
F.P.A.M. Bemelmans Bestuurder Kerkrade 27.09-89 2020
J.G.G. Besseling Bestuurder Maastricht 27.09-89 2021
C. Schoffeleers Bestuurder Geulle 01.01-13 2019
P.A.E. Vanoppen.

J.J.M. Ackermans

 

2e penningm Bestuurder Bunde

Margraten

01-08-18

01-12-16

2021

2019

In 2018 traden de bestuursleden, F.Rings, J. Besseling en H. Schiffers statutair af.

Alle  bestuursleden stelden zich herkiesbaar. Zij werden tijdens de bestuursvergadering van 13-12-2018 bij acclamatie herkozen.

ANBI INSTELLING
SMHO is door de belastingdienst erkend als ANBI instelling.
Ook heeft SMHO erkenning bij CBF keur, centraal bureau fondsenwerving voor goede doelen.
Verdere gegevens hieromtrent kunt u vinden via de website van Kennisbank Filantropie en via de website; www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/sociaal-medische-hulpverlening-aan Oost-Europa

  

VERGADERINGEN
Er waren in de loop van het jaar 8 bestuursvergaderingen. Deze werden gehouden bij de diverse bestuursleden thuis en in het vergaderlokaal van het goederendepot aan de Kloosterweg te Bunde.

MEDEWERKERS.
De te verrichten werkzaamheden m.b.t. het inzamelen, sorteren, inpakken en verzendklaar maken van goederen werden, om niet, verricht door 9 bestuursleden en 20 vrijwilligers.

 

HET JAAR 2018
Van de kleding werd het grootste gedeelte verkocht waarbij de gemiddelde verkoop toch nagenoeg hetzelfde opbracht dan in 2017. Hierdoor werden de begrotingen minder  bijgesteld voor 2018. Ook werden meerdere tonnen aan kleding ter beschikking gesteld aan Polen en Moldavië van onze organisatie. Dit alles was alleen mogelijk door de grote inzet van de medewerkers van de stichting SMHO, alsmede door de goede samenwerking met de gemeente Meerssen en diverse sponsors van goederen.
In 2018 is het aantal vrijwilligers toegenomen met 4 vrijwilligers.

 

Gemeente  Meerssen

De hulpverlening in Roemenië aan het dorp Vatra Moldovitei en haar deelgemeenten wordt door SMHO sinds 1990 uitgevoerd voor en namens de gemeente Meerssen. Dit op uitdrukkelijk verzoek van het gemeentebestuur, na adoptie van dit dorp eind 1989.De gemeente zag zelf geen mogelijkheden deze hulpverlening te organiseren en wilde die bij een private organisatie onderbrengen. Als tegenprestatie stelde de gemeente een opslag/sorteerruimte gratis ter beschikking en gaf de kledinginzameling binnen de gemeente volledig in handen van SMHO. Het bestuur gaat ervanuit dat de gemeente deze gedragslijn de komende jaren wil continueren.

 

Projecten
In 2018 werden de onderstaande projecten door de stichting SMHO financieel en/of materieel gesteund. Ook werden er 7 trekker/opleggercombinaties met hulpgoederen, waaronder ziekenhuisbedden met matrassen, nachtkastjes, dekbedden, medische apparatuur, medische hulpmiddelen, rolstoelen, rollators ,tilliften, tafels en stoelen, wasmiddelen en ingezamelde kleding verstuurd naar diverse projecten in Moldavië en Bulgarije. 

Polen:

Krakau:      Braci Albertinow,

Tehuis voor dakloze mannen. Bijdrage voor renovatie van het gebouw in deze keuken. Deze worden ingezet om dagelijks levensmiddelen, met overschreden houdbaarheidsdatum, op te halen in de winkelcentra van Krakau. In de winter komen ongeveer 80 dakloze in aanmerking voor soep en brood. Tevens leverden wij een hoeveelheid mannen kleding, schoenen en hulpmiddelen af.

Bulowice:   Braci Albertinow. Tehuis voor dakloze mannen.

Bijdrage voor het vernieuwen van poorten en bewerken van landbouw gronden voor eigen teelt van aardappels en groenten.

 

Oekraïne

Lvov: Hier werd een bijdrage gedaan bij de Braci  Albertinow aan een nieuwbouw voor daklozen. Het nieuwe gebouw is in november 2017 in gebruik genomen, maar de inrichting moest nog aangepast worden.

Zaporizhya: T.b.v. de daklozen en omwonenden is behoefte aan een bakkerij. Dit jaar is deze middels een verbouwing gerealiseerd. SMHO heeft hieraan bijgedragen ook voor onderhoud  en grondstoffen.

Roemenië
Vatra- Moldovitei:

Om de projecten in deze gemeente goed te laten verlopen is enige jaren geleden de stichting FPLR opgericht. In verband met omstandigheden wordt de samenstelling van het bestuur aangepast.

 • Studiefonds: Het studiefonds voor de ondersteuning van kinderen die de basisschool verlaten en zonder financiële ondersteuning niet verder zouden kunnen studeren, is uitgebreid. Er werden in 2018 15 kinderen ondersteund waarvan 9 voor studie aan de middelbare school en 6 aan de universiteit.
 • Voedselproject: Bijzonder ingenomen zijn wij met het voedselproject, t.b.v. de alleramsten in deze gemeente. Het gemeentebestuur doet absoluut niets voor deze mensen. Via onze financiële bijdrage bezorgt onze Roemeense stichting FPLR iedere 2 weken een voedselpakket bij deze mensen. De scholieren werden betrokken bij de bezorging van de pakketten bij de mensen.
 • Verenigingsgebouw Dascalita: Na jaren van voorbereiding heeft SMHO, in nauwe samenwerking met haar Roemeense Stichting FPLR een verenigingsgebouw gerealiseerd. Dit gebouw wordt nu gebruikt door de jeugdvereniging, vrouwen en een gedeelte is verhuurd aan een kapster, waarvan de huuropbrengst weer wordt gebruikt voor het betalen van de energiekosten.

 

Bulgarije  

 • Ten behoeve van het kinderziekenhuis in de stad Varna werd een transport gerealiseerd. Hierbij werden bedden, nachtkastjes en wasmiddelen bezorgd en werden nog couveuses afgeleverd. Het belangrijkste project was de aankoop en leveren van een sterilisatieapparatuur. de oude was meer dan 50 jaar oud en was dringend aan vervanging toe.
 • School met kinderdag verblijf: Hier hebben we de kasten voor de kleding van de kinderen vernieuwd. Tevens hebben wij toegezegd ook een aantal kasten te vernieuwen voor opberging.

De werkzaamheden zijn verricht door een plaatselijke meubelmaker.

 

Moldavië

In Moldavië is onze stichting pas sinds 2015 actief maar zijn er al veel projecten onder handen genomen en diverse grote transporten georganiseerd. Begonnen is in 2015 met hulp aan het gebied rond de hoofdstad Chisinau en die hulp is in 2017 uitgebreid naar het noorden van het land, het district Soroca. We werken o.a. samen met de Belgische stichting GAMCARE die ons geholpen heeft met het leggen van de eerste contacten. De omstandigheden in dit niet tot de Europese Unie behorende land zijn vaak schrijnend en we zijn erg blij dat we met onze stichting een kleine bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van met name de medische zorg. We hebben in korte tijd al veel projecten onderhanden genomen, vnl. in ziekenhuizen en scholen. De meeste van onze projecten doen we op 50/50 basis, d.w.z. dat als er financiële bijdragen worden geleverd de betrokken partijen en onze stichting ieder voor de helft bijdragen aan een project. Op die manier willen we de mensen betrokken houden en niet het gevoel geven dat alles zo maar door ons betaald wordt maar dat er van de hun kant ook gewerkt moet worden om iets tot stand te brengen. De voornaamste projecten tot nu toe:

 • Tiganesti: Ons meest uitgebreide project tot nu toe. Het dorp ligt geïsoleerd op het platteland en heeft weinig voorzieningen. We zijn hier al vanaf 2015 actief met verschillende projecten: meubilair en aanpassingen van de keukenblokken in de kleuterschool, bijdrage aan de verbouwing van een oud Russisch gebouw tot medisch centrum en bibliotheek, meubilair en keukeninrichting en een fatsoenlijk toiletblok in het gymnasium. Al deze projecten gaan op de eerder genoemde 50/50 basis.
 • Chisinau Republican Hospital: Het grootste ziekenhuis van het land waar nog veel moet gebeuren: hygiëne, keukeninrichting, ziekenzalen, douches, toiletten, enz. Dit ziekenhuis heeft van onze stichting al veel steun ontvangen in de vorm van goederen voor de keuken, allerlei medisch materiaal en tientallen bedden die wij ontvingen van ziekenhuizen en bejaardenhuizen in Nederland en België.
 • Chisinau kinderziekenhuis: In dit ziekenhuis zijn op een aantal afdelingen de bedden van zowel de moeder als het kind, nachtkastjes en inbouwkasten vervangen.
 • Greblesti: Het gemeentehuis en het medisch centrum is in één gebouw. Er is bijgedragen in het aanleggen van een verwarmingssysteem. Ook is de bibliotheek voorzien van nieuwe boekplanken, tafels, boeken en een airconditioning.
 • Milesti Mici: De lagere school is voorzien van 60 nieuwe kinderbedden met matrassen.
 • Vascauti: In de aula van de lagere school zijn de ramen en kozijnen vernieuwd. Ook is de elektriciteit in orde gemaakt.
 • Susleni: In het bejaardentehuis zijn 16 nieuwe bedden geplaatst en is de defecte wasmachine vervangen.

 

Verder zijn er nog diverse kleinere projecten zoals het financieel ondersteunen van twee priesters bij de ouderenzorg en naschools onderwijs.

Voor meer informatie zie onze reisverslagen en de website van SMHO.

TRANSPORTEN.

Door de toetreding van Polen en Roemenië tot de EU wordt het steeds moeilijker om te voldoen aan de EU–eisen voor medische apparaten.
Alle gebruikte apparatuur die wordt geleverd moet in het land opnieuw gekeurd worden hetgeen een kostbare zaak is. Daarom heeft de stichting besloten meer apparatuur in de landen zelf aan te kopen. Hierdoor bereiken we enerzijds een betere garantie en service en wordt anderzijds ook nog de plaatselijke economie ondersteund.
Bij de diverse bezoeken aan Polen en Oekraïne werd onze reisbus volgeladen met hulpgoederen die ter plaatse in dank aangenomen werden.

WERKBEZOEKEN.

Doel van de werkbezoeken is:

 • Het controleren van de door de stichting gefinancierde projecten.

–    Controle op het gebruik van geleverde goederen.

–    Voorbereiden van nieuwe projecten.

 • Contacten leggen met plaatselijke en/of provinciale overheden om daardoor medefinanciering mogelijk te maken.

De volgende werkbezoeken werden afgelegd:
Roemenie: In 2018: Geen werkbezoek gebracht.
Polen Zuid: 2 t/m 5 juli: door J. Nelissen en F. Rings.
Moldavië: 01 t/m 04 juni: door R. Boer en H.Schiffers. 28 september t/m 01 oktober: R. Boer en P. Schoffeleers en P. Bours.
Bulgarije: 20 t/m 23 september: J. Ackermans en F. Rings.

KONTAKTEN MET ANDERE ORGANISATIES.

Stichting Allerarmsten van Polen (Gronsveld).

Waar mogelijk ondersteunden de beide stichtingen elkaar materieel en financieel. Tevens werden ook deeltransporten naar Polen gerealiseerd.

Stichting een dorp voor een dorp uit Kruibeke België.

Regelmatig ontvangen wij medische apparaten en hulpmiddelen van deze stichting. Hier tegenover staat dat SMHO hen financieel helpt met projecten in het dorp Moldovita in Roemenië.

Stichting Samen Delen (Heerlen).

Met deze stichting wisselen we regelmatig goederen uit voor Polen.

SVKI.

De stichting SMHO is lid van deze belangenorganisatie van kleding inzamelende instellingen met een charitatief doel. Deze organisatie zorgt tevens dat in diverse gemeenten vergunningen worden verkregen voor inzameling van kleding.

We houden 2x per jaar een vergadering voor het uitwisselen van contacten en de goede samenwerking.Tevens is de firma PLQ door faillissement ontbonden.

 

Climpex BV:

In het noorden van ons land zamelt Climpex B.V.huis aan huis kleding in voor de stichting SMHO en ledigt tevens een aantal containers in Zuid-Limburg i.s.m. onze stichting.

 

Gamcare:

Deze stichting uit België waarmee we vele hulpgoederen uitwisselen w.o. vele

pallets verf en laarzen en vele andere benodigheden voor hulpverlening.

 

Particuliere stichting België:

Die werkzaam is in Congo, deze delen met ons winterkleding en hulpgoederen

die niet in Congo gebruikt kunnen worden. In ruil daarvoor geven wij dan weer medische apparatuur en zomerkleding.

 

Elk kind telt mee te Nuth.

De stichting zorgt voor kansarme kinderen in Nederland voor goede kleding en gezinnen in financiële nood. Ze bieden voor de kinderen een betere toekomst.

De nood wordt steeds meer voor deze doelgroep.We werken goed samen voor

hulpverlening.

 

Kledinginzamelingen.

 

Wijze van inzameling.

Haalsysteem.

Inzameling van kleding die huis aan huis wordt opgehaald in het hele land. Hiervoor is door de diverse gemeenten vergunning verleend.

 

Brengsysteem.

Door plaatsing van containers kunnen inwoners in de regio hun kleding t.b.v. het goede doel inleveren. Het ledigen van deze containers wordt verricht door de bestuursleden/vrijwilligers of door eerder genoemde kledinginzamelaars. Helaas wordt naast kleding in toenemende mate ander afval in deze containers gedumpt.

Ook kan kleding in een centraal depot in Bunde worden ingeleverd. Deze kleding wordt gedeeltelijk door vrijwilligers gesorteerd voor de hulptransporten. Het overige deel wordt verkocht ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

Sponsoring.

Een belangrijke sponsor is de gemeente Meerssen die belangeloos een sorteerruimte, een opslagplaats ter beschikking stelt en die tevens de gemeentelijke kledinginzameling in handen van de stichting SMHO heeft gegeven. Van zieken- en verzorgingshuizen ontvingen wij medische apparatuur, patiënten- kastjes, bedden met toebehoren en meubilair. Ook in samenwerking met diverse Belgische ondernemingen hebben we veel bedden, nachtkastjes en pallets verf ontvangen welke zijn verdeeld over diverse projecten.

Donateurs.

Voor een overzicht van onze vele donateurs verwijzen wij gaarne naar onze website

www.smho.nl.

 

Propaganda.

Middels kledingzakken, borden en mededelingen via huis-aan-huisbladen, radio- en televisie-uitzendingen werden de doelstelling en de bestemming der gelden en goederen bekend gemaakt.

Speciaal dient hierbij vermeld te worden het weekblad “Geulbode”, hierin werden vele artikelen gratis geplaatst. Ook tv-zender L1 brengt onze stichting regelmatig onder de aandacht.

Ook via de internetsite www.smho.nl en een eigen facebookpagina maakt de stichting haar doelstelling en haar werkzaamheden bekend.

 

Bunde, maart  2019

F.M.M. Rings

2014-jaarverslag-bestuur

BESTUUR
In  2013 traden de bestuursleden, R.Boer, P.Lahou en M.Niesten statutair af. De drie leden stelden zich herkiesbaar. Zij werden tijdens de bestuursvergadering van 28-11-2013  bij acclamatie herkozen. Dhr. P.Smeets treedt af per 31-12-2013.Voor zijn jarenlange inzet voor de stichting werd hij tot erebestuurslid benoemd.
Verder heeft het bestuur besloten het aantal leden uit te breiden om tot een betere taakverdeling te komen in de diverse commissies. Deze commissies bereiden alle zaken voor m.b.t. de projecten welke onder hun verantwoordelijkheid vallen en leggen voorstellen ter besluitvorming bij het bestuur neer.

ANBI-INSTELLING
SMHO is door de belastingdienst erkend als ANBI instelling. Verdere gegevens hieromtrent kunt u vinden via de website van Kennisbank Filantropie en via de website;
www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/sociaal-medische-hulpverlening-aan-Oost-Europa.
Tevens heeft SMHO een vermelding voor 2014 bij het CBF.

VERGADERINGEN
Er waren in de loop van het jaar 8 bestuursvergaderingen. Deze werden gehouden bij de diverse bestuursleden thuis en in het vergaderlokaal van het goederendepot aan de Kloosterweg te Bunde.

MEDEWERKERS
De te verrichten werkzaamheden m.b.t. het inzamelen, sorteren, inpakken en verzendklaar maken van goederen werden, om niet, verricht door bestuursleden  en meerdere vrijwilligers.

HET JAAR 2013
In het jaar 2013 werd minder kleding ingezameld voor de stichting SMHO. Ondanks dat, toch nog een goed jaar wat betreft de inkomsten uit kledinginzamelingen.
Van de kleding werd het grootste gedeelte verkocht waarbij de gemiddelde verkoop toch meer opbracht dan in 2012. Hierdoor werden de begrotingen positief  bijgesteld.
Ook werden meerdere tonnen aan kleding ter beschikking gesteld aan diverse van onze projecten.
Dit alles was alleen mogelijk door de grote inzet van de medewerkers van de stichting SMHO, alsmede door de goede samenwerking met de gemeente Meerssen  en diverse sponsors van goederen.

PROJECTEN
Gemeente Meerssen:
De hulpverlening in Roemenië aan de gemeente Vatra Moldovitei wordt door SMHO sinds 1990 uitgevoerd voor en namens de gemeente Meerssen. Dit op uitdrukkelijk verzoek van het gemeentebestuur, na adoptie van dit dorp eind 1989. De gemeente zag zelf geen mogelijkheden deze hulpverlening te organiseren en wilde die bij een private organisatie onderbrengen.
Als tegenprestatie stelde de gemeente een opslag/sorteerruimte gratis ter beschikking en gaf de kledinginzameling binnen de gemeente grotendeels aan SMHO. Het bestuur gaat er vanuit dat de gemeente deze gedragslijn de komende jaren wil continueren.
In 2013 werden diverse projecten door de stichting SMHO financieel en/of materieel gesteund. Met de financiering hiervan was een bedrag gemoeid van €120.000. Daarnaast werden er 10 trekkers/opleggercombinaties met hulpgoederen verstuurd naar diverse projecten in Polen, Roemenië en Bulgarije. Het betrof onder andere: verf, ziekenhuisbedden met matrassen, nachtkastjes, dekbedden, operatietafels, medische apparatuur, medische hulpmiddelen, rolstoelen, rollators, tilliften, papier, schoolmeubilair en ingezamelde kleding.

Polen:
Gostynin: Psychiatrisch ziekenhuis Wojewodski Zamodzielny Zespot Publicznych.
Aan dit ziekenhuis werd een geldbedrag ter beschikking gesteld voor de
aankoop van controleapparatuur .Tevens werden diverse goederen, waaronder medische apparatuur,verf, bedden en beddengoed geleverd.

Gostynin: Gostyninska Wspolnota Samorsadowa.
Deze stichting is opgeheven, hiervoor is de stichting in Kutno  in de plaats gekomen met dezelfde doelstelling.

Gostynin: Samodzielny Publiczny Zespot Zakladow Opieki Zdrowotnejw.
Ziekenhuis Kruk, dit ziekenhuis is geprivatiseerd en daarom worden er geen goederen of financiële bedragen meer aan geschonken door SMHO.

Kutno: Ziekenhuis Samodzielny Publiczny Zakladow Opieki Zdrowotnej.
In 2013 hebben we een verdere bijdrage geleverd aan de renovatie
van  de gynaecologische afdeling van professor Malinowski.
De renovatie van deze afdeling is nu voor 80% voltooid en zit op West-Europees niveau. Naast deze financiële bijdrage werden tevens vele ziekenhuisbedden met nachtkastjes, dekbedden en andere medische apparatuur  en verf geleverd.

Krakau: Zgromadzenie Braci Albertinow,
Tehuis voor dakloze mannen. Aan dit tehuis werd financiële hulp voor verbouwing en inrichting van de gebouwen verstrekt. Tevens leverden wij een aanzienlijke hoeveelheid mannenkleding en herenschoenen.

Bulowice: Dom Pomocy Spolecznej Braci Albertinow.
Tehuis voor mannen met een lichamelijke en/of psychische beperking.
Aan dit tehuis werd een financiële bijdrage ter beschikking gesteld voor de renovatie van patiëntenkamers en de eetzaal, Ook werden diverse hulpgoederen geschonken.

Czestochowa : Dom Promocy Spolecznej Zgromadzenie Braci Albertinow.
Tehuis voor psychiatrische patiënten. Hier werd ook dit jaar een financiële bijdrage gegeven voor de renovatie van het dak en voor de realisatie van een nieuwe therapieruimte. De gemeente, de katholieke kerk en de regio hebben hieraan een bijdrage geleverd. Ook hier werden diverse hulpgoederen bezorgd.

Ojcow: Een tehuis voor mannen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking.Hier werd een bedrag beschikbaar gesteld voor de aanschaf van sanitair ter bevordering van de leefomstandigheden en eveneens werden vele hulpgoederen geleverd.

Rydultowy: Het ziekenhuis is zodanig ingericht, dat er geen hulpgoederen meer noodzakelijk zijn. Hierdoor heeft SMHO weinig binding meer met dit ziekenhuis.

Roemenië:

Vatra-Moldovitei:
Studiefonds: Het studiefonds voor de ondersteuning van kinderen die de basis- school verlaten en zonder financiële ondersteuning niet verder zouden kunnen studeren, is uitgebreid. Er werden in 2013 16 kinderen ondersteund waarvan 11 voor studie aan de middelbare school en 5 aan de universiteit. In 2014 zal bekeken worden of met deze laatste categorie afspraken gemaakt kunnen worden over een ( gedeeltelijke) terugbetaling van deze ondersteuning na hun studie.
Tevens werd een bijdrage geleverd aan de reparatie van de schoolbus en leverden wij hier schoolmeubilair, papier, verf e.d.

Bijzonder ingenomen zijn wij met het voedselproject, t.b.v. de allerarmsten in deze gemeente. Het gemeentebestuur doet absoluut niets voor deze mensen.Via onze financiële bijdrage verzorgt onze Roemeense zusterstichting FPLR iedere 2 weken een voedselpakket bij deze mensen. Er werd ook een financiële  bijdrage aan een plaatselijke veearts gedaan voor de noodzakelijke inentingen van vee bij arme kleine boeren.

Verenigingsgebouw:
Na jaren van voorbereiding heeft SMHO,in samenwerking met de Roemeense zusterstichting FPLR een verenigingsgebouw gerealiseerd.
Hiertoe werd een bestaand gebouw aangekocht en verbouwd. Het gebouw gaat gebruikt worden door de met veel inspanning van de  grond  gekregen jeugdbeweging, de vrouwenbond en de mannenvereniging. Het op een goede manier functioneren van deze verenigingen heeft de leefbaarheid in het dorp zeer verbeterd.
Met de aankoop van dit gebouw was een bedrag gemoeid van € 41.000. In november 2013 is de renovatie ,mede door de inzet van vele Roemeense vrijwilligers gerealiseerd en in april 2014 vindt de officiële opening plaats.

Moldovita:
In samenwerking met een Belgische stichting uit Kruibeke werd de 5e renovatiefase van een oud gebouw gerealiseerd om hierin een medisch-cultureel centrum  te vestigen. Ook hier werd veel werk verzet op vrijwillige basis.

Câmpulung:
Spitalul Municipal Câmpulung Moldovinesc. Er werd een financiële bijdrage geleverd voor de aanschaf van nieuwe medische apparaten t.b.v. inwendig onderzoek en voor noodzakelijke renovatie vanwege de Europese regelgeving. Ook werden er nog vele medische hulpmiddelen ter beschikking gesteld.

Pojarata:
Voor een bejaardenhuis werden incontinentiematerialen beschikbaar gesteld, alsmede rollators en hulpmiddelen t.b.v. de patiënten. Voorts was er een financiële bijdrage voor de aanschaf van een aggregaat en kozijnen voor de bovenverdieping.

Bulgarije:
Het kinderziekenhuis Sbagal Children’s Hospital in de stad Varna kreeg naast matrassen en vele andere medische hulpmiddelen ook een bijdrage voor de aanschaf van medische apparatuur die in Bulgarije werd aangekocht.

Moldavië:
Via de Belgische stichting Gam Care werden projecten in dit land zowel financieel als ook materieel ondersteund. Onze stichting stelde via een donateur een mobiel röntgenapparaat ter beschikking. Van Gam Care kreeg SMHO een grote hoeveelheid verf die over diverse projecten werd verdeeld.

Oekraine:
Aan daklozenprojecten in Lvov en Zaporizhya werden financiële bijdragen gedaan voor exploitatie van de beide opvangtehuizen en voor betere leefomstandigheden van de bewoners.

TRANSPORTEN
Door de toetreding van Polen en Roemenië tot de EU wordt het steeds moeilijker om te voldoen aan de EU–eisen voor medische apparaten. Alle 2e hands geleverde apparatuur moet in het land opnieuw gekeurd worden, hetgeen een kostbare zaak is. Daarom heeft de stichting besloten meer apparatuur in de landen zelf te kopen. Hierdoor bereiken we enerzijds een betere garantie en service  en wordt anderzijds ook nog de plaatselijke economie ondersteund.

Bij de diverse bezoeken aan Roemenië, Polen en Bulgarije werd de bus van onze stichting volgeladen met hulpgoederen.

WERKBEZOEKEN
Doel van de werkbezoeken is:
– Het controleren van de door de stichting gefinancierde projecten.
– Controle op het gebruik van geleverde goederen.
– Voorbereiden van nieuwe projecten.
– Contacten leggen met plaatselijke en/of provinciale overheden om daardoor medefinanciering mogelijk te maken.

De volgende bezoeken werden afgelegd:
Roemenië
06 t/m 14 april: bezoek door F. Herijgers, F.Rings en J.Nelissen.
10 t/m 17 juli: vliegreis door F.Herijgers en J.Nelissen.
03 t/m 06 november: vliegreis door F. Herijgers ,J.Nelissen en R.Boer

Polen Noord
13 t/m 18 mei: door F.Rings, P.Schoffeleers en K.van Raak

Polen Zuid
28 t/m 31 mei: door J.Nelissen, M.Niesten, R.Boer

Bulgarije
02 t/m 06 mei werd Bulgarije bezocht door F.Rings, F.Bemelmans en P.Bours  .

CONTACTEN MET ANDERE ORGANISATIES
Stichting Allerarmsten van Polen (Gronsveld).
Waar mogelijk ondersteunden de beide stichtingen elkaar materieel en financieel.
Stichting een dorp voor een dorp uit Kruibeke België.
Regelmatig ontvangen wij medische apparaten van deze stichting. Hiertegenover staat dat SMHO hen financieel helpt met projecten in het dorp Moldovita in Roemenië.

SVKI
De stichting SMHO is lid van deze belangenorganisatie van kleding inzamelende instellingen met een charitatief doel. Deze organisatie zorgt tevens dat in diverse gemeenten vergunningen worden verkregen voor inzameling van kleding.

Aktie 68
Deze stichting zamelt in het zuiden van het land huis aan huis kleding in, verkregen door aan de stichting SMHO verleende vergunningen. Mede door de opbrengst van deze kleding is de stichting SMHO in staat financiële hulp te bieden aan projecten zoals hiervoor beschreven.

Climpex BV
In het noorden van ons land zamelt Climpex B.V. huis aan huis kleding in voor de stichting SMHO en ledigt tevens containers in Zuid Limburg i.s.m. onze stichting.

Gam Care
Van deze Belgische stichting ontvangen we geregeld grote partijen bruikbare goederen die over de diverse projecten verdeeld worden. In het geval dat wij goederen over hebben die hun stichting kan gebruiken, worden die aan hen geleverd.

Fondsenwerving:
In 2013 werd op diverse stichtingen een beroep gedaan voor financiële bijdragen aan onze projecten. We hopen dat  hierop in 2014 positief zal worden gereageerd.

KLEDINGINZAMELING
Wijze van inzameling:

Haalsysteem
Inzameling van kleding die huis aan huis wordt opgehaald in het hele land. Hiervoor is door de diverse gemeenten vergunning verleend.

Brengsysteem
Door plaatsing van containers kunnen inwoners in de regio hun kleding t.b.v. het goede doel inleveren. Het ledigen van deze containers wordt verricht door de bestuursleden/vrijwilligers of door eerder genoemde kledinginzamelaars. Helaas wordt naast kleding in toenemende mate ander afval in deze containers gedumpt.
Ook  kan kleding in een centraal depot in Bunde worden ingeleverd. Deze kleding wordt gedeeltelijk door vrijwilligers gesorteerd voor de hulptransporten. Het overige deel wordt verkocht ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

Sponsoring
Hoofdsponsor is de gemeente Meerssen die belangeloos een sorteerruimte en een opslagplaats ter beschikking stelt en die tevens de gemeentelijke kledinginzameling in handen van de stichting SMHO heeft gegeven.
Van zieken- en verzorgingshuizen ontvingen wij medische apparatuur, patiënten- kastjes, bedden met toebehoren en meubilair. Tevens hebben we zeer veel dek- bedden met toebehoren ontvangen. Ook in samenwerking met div. Belgische ondernemingen hebben we veel bedden, nachtkastjes en pallets verf ontvangen.

DONATEURS
Voor een overzicht van onze vele donateurs verwijzen wij gaarne naar het menu Donaties in deze website.

VOORLICHTING
Middels kledingzakken, borden en mededelingen via huis-aan-huisbladen, radio-  en televisie-uitzendingen werden de doelstelling en de bestemming der gelden en goederen bekendgemaakt.
Speciaal dient hierbij vermeld te worden het weekblad “Geulbode”, hierin werden vele artikelen gratis geplaatst. Ook tv-zender L1 brengt onze stichting regelmatig onder de aandacht.
Ook via de internetsite www. smho.nl  maakt de stichting haar doelstelling en haar werkzaamheden bekend.

Geulle, februari 2014

F. Rings