Over SMHO → Jaarverslagen → Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016 SMHO

Stichting Sociaal / Medische Hulpverlening aan Oost – Europa(Ingevolge art.9 lid 7 van de statuten)

De stichting SMHO werd, als opvolgster van de sinds 1985 functionerende werkgroep Polen, opgericht op 27 september 1989 te Meerssen bij notariële akte verleden door notaris J.N.S. Sluypers te Beek (L.) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Zuid – Limburg te Maastricht onder nr. 41077922.
Per 1 augustus 1997 werden de statuten gewijzigd door notaris Antoinne Beckers te Beek.
Per 21 december 2011 werden de statuten gewijzigd door notaris Mr.R.E.A.A Meuwissen te Meerssen.
Doelstelling van de stichting is het inkopen en/of verzamelen van goederen op sociaal als ook medisch gebied, ten behoeve van landen van het voormalige Oostblok alsmede landen waar soortgelijke hulp nodig is, en wordt gevraagd. Tevens financiert zij projecten op sociaal / medisch gebied in deze landen.

BESTUUR 

Per 31-12-2016 bestond het bestuur uit de volgende bestuursleden:

In 2015 traden de bestuursleden J.Besseling en F.Rings statutair af. Deze beide leden stelden zich herkiesbaar. Zij werden tijdens de
In  2016 traden de bestuursleden, R. Boer, P. Schoffeleers en M. Niesten statutair af.
R. Boer en P. Schoffeleers stelden zich herkiesbaar. Zij werden tijdens de bestuursvergadering van 15-12-2016  bij acclamatie herkozen.
Als bestuurslid is dhr. J. Ackermans per 01-12-2016  aangenomen.
Aftredend als bestuurslid zijn de heren M. Niesten en F. Herijgers per 31-12-2016.

Verder is besloten het bestuur uit te breiden om tot een betere taakverdeling te komen in de diverse commissies.
Deze commissies bereiden alle zaken voor m.b.t. de projecten, welke onder hun verantwoordelijkheid vallen en leggen voorstellen ter besluitvorming bij het bestuur neer.

ANBI INSTELLING:
SMHO is door de belastingdienst erkend als ANBI instelling.
Ook heeft SMHO erkenning bij CBF keur, centraal bureau fondsenwerving voor goede doelen.
Verdere gegevens hieromtrent kunt u vinden via de website van Kennisbank Filantropie en via de website;
www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/sociaal-medische-hulpverlening-aan Oost-Europa

VERGADERINGEN. 
Er waren in de loop van het jaar 9 bestuursvergaderingen. Deze werden gehouden bij de diverse bestuursleden thuis en in het vergaderlokaal van het goederendepot aan de Kloosterweg te Bunde.

MEDEWERKERS.
De te verrichten werkzaamheden m.b.t. het inzamelen, sorteren, inpakken en verzendklaar maken van goederen werden, om niet, verricht door bestuursleden  en meerdere vrijwilligers.

HET JAAR 2016
In het jaar 2015 werd SMHO CBF gecertificeerd.
Van de kleding werd het grootste gedeelte verkocht waarbij de gemiddelde verkoop
toch minder opbracht dan in 2015. Hierdoor moesten de begrotingen voor 2017 negatief worden bijgesteld.
Ook werden meerdere tonnen kleding ter beschikking gesteld aan diverse van
onze projecten. Dit alles was alleen mogelijk door de grote inzet van de medewerkers van de stichting SMHO, alsmede door de goede samenwerking met de gemeente Meerssen  en diverse sponsors van goederen.

PROJECTEN

Gemeente Meerssen
De hulpverlening in Roemenië aan het dorp Vatra Moldovitei en haar deelgemeenten wordt door SMHO sinds 1990 uitgevoerd voor en namens de gemeente Meerssen.
Dit op uitdrukkelijk verzoek van het gemeentebestuur, na adoptie van dit dorp eind 1989. De gemeente zag zelf geen mogelijkheden deze hulpverlening te organiseren en wilde die bij een private organisatie onderbrengen.
Als tegenprestatie stelde de gemeente een opslag/sorteerruimte gratis ter beschikking en gaf de kledinginzameling binnen de gemeente volledig in handen van SMHO. Het bestuur gaat er vanuit dat de gemeente deze gedragslijn de komende jaren wil continueren.

In 2016 werden de diverse projecten door de stichting SMHO financieel en/of materieel gesteund. Er werden 4 trekker/opleggercombinaties met hulpgoederen verstuurd naar diverse projecten in Moldavië en Bulgarije. Het betrof voornamelijk
ziekenhuisbedden met matrassen, nachtkastjes, dekbedden, couveuses, medische apparatuur en hulpmiddelen, rolstoelen, rollators , tilliften, verf, papier, schoolmeubilair, wasmiddelen en ingezamelde kleding.

Polen noord
Gostynin: Psychiatrisch ziekenhuis Wojewodski Zamodzielny Zespot Publicznych.
Aan dit ziekenhuis werd een geldbedrag ter beschikking gesteld voor de
aanschaf van medische apparatuur, een EEG  en voor de inrichting van een therapieruimte.

Kutno: Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych.
Deze stichting zorgt voor langdurige werklozen en daklozen. Hier werden diverse goederen afgeleverd waaronder kleding en bedden. De doelstelling van deze stichting is het gratis verstrekken van hulpmiddelen aan de allerarmsten.

Kutno: Ziekenhuis Samodzielny Publiczny Zakladow Opieki Zdrowotnej.
In 2016 hebben we een verdere bijdrage geleverd aan de renovatie van  de gynaecologische afdeling van professor Malinowski. Er werd een bijdrage gedaan voor een bevallingsbed.

Polen zuid
Krakau: Zgromadzenie Braci Albertinow,
Tehuis voor dakloze mannen. Aan dit tehuis werd financiële hulp verstrekt voor verbouwing en inrichting van de renovatie van de keuken. Ook moest er dringend gas, elektra en waterleiding vernieuwd worden. Tevens leverden wij een aanzienlijke hoeveelheid mannenkleding, schoenen, diverse bedden, matrassen en hulpmiddelen af.

Bulowice:   Dom Pomocy Spolecznej Braci Albertinow.
Zorginstelling voor mannen met een lichamelijke en/of psychische beperking. Aan dit tehuis werd een financiële bijdrage geschonken voor de inrichting van een schuur en aanschaf van een pers om papier, plastic en karton te verwerken, ook werden er diverse hulpgoederen geleverd o.a. kleding.

Roemenië
Vatra- Moldovitei:
Er werd een nieuw project opgestart voor schoon drinkwater onder de naam APA. Begonnen is met de school in Vatra Moldovitei.

Studiefonds:
Het studiefonds ter ondersteuning van kinderen die de basisschool verlaten en zonder financiële ondersteuning niet verder zouden kunnen studeren, is uitgebreid. Er werden in 2016 15 kinderen ondersteund waarvan 10 voor studie aan de middelbare school en 5 aan de universiteit. In 2017 zal bekeken worden of met deze laatste categorie afspraken gemaakt kunnen worden over een (gedeeltelijke) terugbetaling en/of ondersteuning aan de jeugdvereniging. De scholieren hebben zich mede ingezet  om een bijdrage te leveren aan het schoonwateronderzoek.
Tevens werd een bijdrage geleverd aan de renovatie van de basisschool en leverden wij hier schoolmeubilair, papier, verf  e.d.

Bijzonder ingenomen zijn wij met het voedselproject, t.b.v. de allerarmsten in deze gemeente. Het gemeentebestuur doet absoluut niets voor deze mensen.Via onze financiële bijdrage bezorgt onze Roemeense stichting FPLR iedere 2 weken een voedselpakket bij deze mensen. Hier werden ook de scholieren betrokken bij de bezorging van de pakketten op de adressen van de mensen die ervoor in aanmerking kwamen.

Verenigingsgebouw Dascalita:
Na jaren van voorbereiding heeft SMHO, in nauwe samenwerking met haar Roemeense Stichting FPLR een verenigingsgebouw gerealiseerd. Hiertoe werd enige jaren geleden een bestaand gebouw aangekocht en verbouwd. Het gebouw wordt gebruikt  door de met veel inspanning van de grond  gekregen jeugdbeweging, de vrouwenbond en de mannenvereniging. Het op een goede manier functioneren van deze verenigingen heeft de leefbaarheid in het dorp zeer verbeterd.

Moldovita:
In samenwerking met een Belgische stichting uit Kruibeke werd de afronding van de renovatiefase van een oud gebouw gerealiseerd om hierin een medisch-cultureel  centrum  te openen. Er vestigen zich een tandarts en een huisarts.

Cimpulung: Spital Municipal Moldovinesc
Er werd een financiële bijdrage geleverd voor de inrichting van het gebouw. Dit  werd opgelegd door Europese regelgeving.

Pojorita:
Voor een zorginstelling werden incontinentiematerialen, verbandmiddelen, rollators en hulpmiddelen t.b.v. de patiënten aangeboden. De keuken moet dringend gerenoveerd worden maar de geldmiddelen zijn nog niet beschikbaar hiervoor, dus werken ze in gedeeltes. In dit tehuis verblijven vele psychiatrische patiënten.

Bulgarije
Ten behoeve van het kinderziekenhuis in de stad Varna werden 2 transporten gerealiseerd. Hierbij werden bedden, nachtkastjes en wasmiddelen bezorgd en werden in totaal 7 couveuses beschikbaar gesteld. Tevens werd er nieuwe ontwikkelapparatuur voor de röntgenafdeling bezorgd in het kinderziekenhuis.

Moldavië:   
Via de Belgische stichting Gam Care werden projecten in dit land zowel financieel  alsook materieel ondersteund.
Onze stichting stelde via een donateur wederom een complete tandartsunit beschikbaar. Mensen die de tandarts niet kunnen betalen mogen gratis van zijn diensten gebruik maken. Verder heeft onze stichting in een kinderziekenhuis in de hoofdstad Chisinau voor een van de afdelingen nieuw meubilair geleverd dat ter plaatse werd gemaakt.
Het Republican Hospital heeft ook ter plaatse gemaakte nachtkastjes gekregen alsmede een grote hoeveelheid ziekenhuisbedden, medische hulpmiddelen, verband, ovens voor de keukens en heel veel ander materiaal dat op diverse plaatsen in het ziekenhuis gebruikt kan worden.

Diverse scholen werden voorzien van  een nieuwe keukenuitrusting en meubilair (ook ter plaatse gemaakt). In het dorp Tiganesti hebben we een bijdrage geleverd aan de inrichting van een dokterskamer in een nieuw te realiseren artsenpraktijk. In 2017 gaan we dit project verder oppakken.

In Susleni hebben we een bejaardentehuis voorzien van bedden, kasten en keukenuitrusting. In Chetrosu en Ulmi ondersteunden we 2 orthodoxe priesters die zeer goed werk verrichten met het opvangen van bejaarden, jeugd en anderen die hulp nodig hebben. Ook  kreeg SMHO grote hoeveelheden verf die over diverse projecten verdeeld werden.

De meeste projecten die in Moldavië ondersteund worden gebeuren op 50/50 basis, d.w.z. wij financieren de helft en de andere helft wordt bijgedragen door de te ondersteunen partij. Op deze manier is de betrokkenheid bij de projecten veel groter: het realiseren van een project is dan niet alleen maar de hand ophouden en dan komt het er wel, er is ook een behoorlijke eigen inbreng.
Ook zien we erop toe dat alles onderbouwd wordt met offertes en als het project loopt dat we facturen krijgen. Tijdens de bezoeken wordt door ons degelijk gecontroleerd of alles is uitgevoerd op de met ons afgesproken manier.

Oekraïne
Daklozenprojecten in Lvov en Zaporizhya; hier werden financiële  bijdragen gedaan via de Albertiner Broeders die deze tehuizen beheren.
Er werden diverse renovaties verricht voor de daklozen en gehandicapten.
De keuken met apparatuur en div.slaapzalen werden opnieuw ingericht.

TRANSPORTEN.
Door  de toetreding van Polen en Roemenië tot de EU wordt het steeds moeilijker om te voldoen aan de EU–eisen voor medische apparaten.
Alle gebruikte apparatuur die wordt geleverd moet in het land opnieuw gekeurd worden hetgeen een kostbare zaak is. Daarom heeft de stichting besloten meer apparatuur in de landen zelf aan te kopen. Hierdoor bereiken we enerzijds een betere garantie en service  en wordt anderzijds ook nog de plaatselijke economie ondersteund.
Bij de diverse bezoeken aan Roemenië, Polen en Oekraïne werd onze reisbus volgeladen met hulpgoederen die ter plaatse  in dank aangenomen werden.

WERKBEZOEKEN.
Doel van de werkbezoeken is:

  • Het controleren van de door de stichting gefinancierde projecten.

–    Controle op het gebruik van geleverde goederen.
–    Voorbereiden van nieuwe projecten.

  • Contacten leggen met plaatselijke en/of provinciale overheden om daardoor medefinanciering mogelijk te maken.

De volgende bezoeken werden afgelegd:

Roemenië:
06 t/m 14 mei: bezoek door F. Herijgers, J. Besseling, J. Ackermans en M. Juhasz..
09 t/m 16 juli  : bezoek door F. Bemelmans, J. Janssen en F. Herijgers

Polen Noord:
17 t/m 21 mei: door F. Rings, J. Nelissen.

Polen Zuid:
17t/m 21 mei: door J. Nelissen en F. Rings.

Moldavië:
03 t/m 07 juni: door R. Boer en P. Schoffeleers.
07 t/m 10 oktober: R. Boer en P. Schoffeleers.

Bulgarije:
21 t/m 25 juli: J. Ackermans en F. Rings.

Contacten met andere organisaties.

Stichting Allerarmsten van Polen (Gronsveld).
Waar mogelijk ondersteunden de beide stichtingen elkaar materieel en financieel.
Tevens werden ook deeltransporten naar Polen gerealiseerd..

Stichting een dorp voor een dorp uit Kruibeke België.
Regelmatig ontvangen wij medische apparaten en hulpmiddelen van deze stichting. hiertegenover staat dat SMHO hen financieel helpt met projecten in het dorp Moldovita in Roemenië.

Stichting Samen Delen (Heerlen).
Met deze stichting doen we deeltransporten met o.a. kinderboxen, verf, veiligheidsschoenen en wisselen we vaker goederen uit voor Polen.

SVKI.
De stichting SMHO is lid van deze belangenorganisatie van kleding inzamelende instellingen met een charitatief doel. Deze organisatie zorgt tevens dat in diverse gemeenten vergunningen worden verkregen voor inzameling van kleding.
We houden 2x per jaar een vergadering voor het uitwisselen van contacten en de goede samenwerking.

Climpex BV:
In het noorden van ons land zamelt Climpex B.V. huis aan huis kleding in voor de stichting SMHO en ledigt tevens containers in Zuid-Limburg  i.s.m. onze stichting.

Gam care:
Van deze stichting uit België ontvangen  we vele hulpgoederen  w.o. grote hoeveelheden verf en laarzen. Samen met deze stichting doen we veel werk in Moldavië.

Particuliere stichting België:
Die werkzaam is in Congo, deze delen met ons winterkleding en hulpgoederen
die niet in Congo gebruikt kunnen worden, in ruil geven wij dan weer medische apparatuur en zomerkleding.

Elk kind telt mee: Nuth.
De stichting zorgt voor kansarme kinderen in Polen voor goede kleding en voor gezinnen in financiële nood. Ze bieden voor de kinderen een betere toekomst.

Fondsenwerving

In 2016 werd op diverse stichtingen een beroep gedaan voor financiële bijdragen aan onze projecten. We hopen dat  hierop in 2017 weer positief zal worden gereageerd.

Kledinginzamelingen

Wijze van inzameling

Haalsysteem.
Inzameling van kleding die huis aan huis wordt opgehaald in het hele land. Hiervoor is door de diverse gemeenten vergunning verleend.

Brengsysteem.
Door plaatsing van containers kunnen inwoners in de regio hun kleding t.b.v. het goede doel inleveren. Het ledigen van deze containers wordt verricht door de bestuursleden/vrijwilligers of door eerder genoemde kledinginzamelaars. Helaas wordt naast kleding in toenemende mate ander afval in deze containers gedumpt.
Ook  kan kleding in een centraal depot in Bunde worden ingeleverd. Deze kleding wordt gedeeltelijk door vrijwilligers gesorteerd voor de hulptransporten. Het overige deel wordt verkocht ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

Sponsoring

Hoofdsponsor is de gemeente Meerssen die belangeloos een sorteerruimte en een opslagplaats ter beschikking stelt en die tevens de gemeentelijke kledinginzameling in handen van de stichting SMHO heeft gegeven.
Van zieken- en verzorgingshuizen ontvingen wij medische apparatuur, patiënten- kastjes, bedden met toebehoren en meubilair. Ook in samenwerking met diverse Belgische ondernemingen hebben we veel bedden, nachtkastjes en pallets verf ontvangen die zijn verdeeld over diverse projecten.

Donateurs

Voor een overzicht van onze vele donateurs verwijzen wij gaarne naar onze website
www.smho.nl.

Propaganda
Middels kledingzakken, borden en mededelingen via huis-aan-huisbladen, radio-  en televisie-uitzendingen werden de doelstelling en de bestemming der gelden en goederen bekend gemaakt.
Speciaal dient hierbij vermeld te worden het weekblad “Geulbode”. Hierin werden vele artikelen gratis geplaatst. Ook tv-zender L1 brengt onze stichting regelmatig onder de aandacht.

Ook via de internetsite www. smho.nl  maakt de stichting haar doelstelling en haar werkzaamheden bekend.

Geulle : Maart 2017
F.M.M. Rings.