Over SMHO → Jaarverslagen → Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014 SMHO

van de Stichting Sociaal / Medische Hulpverlening aan Oost – Europa
(Ingevolge art. 9 lid 7 van de statuten)

De stichting SMHO werd, als opvolgster van de sinds 1985 functionerende werkgroep Polen, opgericht op 27 september 1989 te Meerssen bij notariële akte verleden door notaris J.N.S. Sluypers te Beek (L.) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Zuid-Limburg te Maastricht onder nummer 41077922.

Per 1 augustus 1997 werden de statuten gewijzigd door notaris Antoinne Beckers te Beek.
Per 21 december 2011 werden de statuten gewijzigd door notaris Mr.R.E.A.A Meuwissen te Meerssen.
Doelstelling van de stichting is het inkopen en/of verzamelen van goederen op sociaal als ook medisch gebied, ten behoeve van landen van het voormalige Oostblok alsmede landen waar soortgelijke hulp nodig is, en wordt gevraagd. Tevens financiert zij projecten op sociaal / medisch gebied in deze landen.

BESTUUR
Per 31-12-2014 bestond het bestuur uit de volgende bestuursleden:
Klik op een naam om de infogegevens te bekijken:

2014-jaarverslag-bestuur

BESTUUR
In  2013 traden de bestuursleden, R.Boer, P.Lahou en M.Niesten statutair af. De drie leden stelden zich herkiesbaar. Zij werden tijdens de bestuursvergadering van 28-11-2013  bij acclamatie herkozen. Dhr. P.Smeets treedt af per 31-12-2013.Voor zijn jarenlange inzet voor de stichting werd hij tot erebestuurslid benoemd.
Verder heeft het bestuur besloten het aantal leden uit te breiden om tot een betere taakverdeling te komen in de diverse commissies. Deze commissies bereiden alle zaken voor m.b.t. de projecten welke onder hun verantwoordelijkheid vallen en leggen voorstellen ter besluitvorming bij het bestuur neer.

ANBI-INSTELLING
SMHO is door de belastingdienst erkend als ANBI instelling. Verdere gegevens hieromtrent kunt u vinden via de website van Kennisbank Filantropie en via de website;
www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/sociaal-medische-hulpverlening-aan-Oost-Europa.
Tevens heeft SMHO een vermelding voor 2014 bij het CBF.

VERGADERINGEN
Er waren in de loop van het jaar 8 bestuursvergaderingen. Deze werden gehouden bij de diverse bestuursleden thuis en in het vergaderlokaal van het goederendepot aan de Kloosterweg te Bunde.

MEDEWERKERS
De te verrichten werkzaamheden m.b.t. het inzamelen, sorteren, inpakken en verzendklaar maken van goederen werden, om niet, verricht door bestuursleden  en meerdere vrijwilligers.

HET JAAR 2013
In het jaar 2013 werd minder kleding ingezameld voor de stichting SMHO. Ondanks dat, toch nog een goed jaar wat betreft de inkomsten uit kledinginzamelingen.
Van de kleding werd het grootste gedeelte verkocht waarbij de gemiddelde verkoop toch meer opbracht dan in 2012. Hierdoor werden de begrotingen positief  bijgesteld.
Ook werden meerdere tonnen aan kleding ter beschikking gesteld aan diverse van onze projecten.
Dit alles was alleen mogelijk door de grote inzet van de medewerkers van de stichting SMHO, alsmede door de goede samenwerking met de gemeente Meerssen  en diverse sponsors van goederen.

PROJECTEN
Gemeente Meerssen:
De hulpverlening in Roemenië aan de gemeente Vatra Moldovitei wordt door SMHO sinds 1990 uitgevoerd voor en namens de gemeente Meerssen. Dit op uitdrukkelijk verzoek van het gemeentebestuur, na adoptie van dit dorp eind 1989. De gemeente zag zelf geen mogelijkheden deze hulpverlening te organiseren en wilde die bij een private organisatie onderbrengen.
Als tegenprestatie stelde de gemeente een opslag/sorteerruimte gratis ter beschikking en gaf de kledinginzameling binnen de gemeente grotendeels aan SMHO. Het bestuur gaat er vanuit dat de gemeente deze gedragslijn de komende jaren wil continueren.
In 2013 werden diverse projecten door de stichting SMHO financieel en/of materieel gesteund. Met de financiering hiervan was een bedrag gemoeid van €120.000. Daarnaast werden er 10 trekkers/opleggercombinaties met hulpgoederen verstuurd naar diverse projecten in Polen, Roemenië en Bulgarije. Het betrof onder andere: verf, ziekenhuisbedden met matrassen, nachtkastjes, dekbedden, operatietafels, medische apparatuur, medische hulpmiddelen, rolstoelen, rollators, tilliften, papier, schoolmeubilair en ingezamelde kleding.

Polen:
Gostynin: Psychiatrisch ziekenhuis Wojewodski Zamodzielny Zespot Publicznych.
Aan dit ziekenhuis werd een geldbedrag ter beschikking gesteld voor de
aankoop van controleapparatuur .Tevens werden diverse goederen, waaronder medische apparatuur,verf, bedden en beddengoed geleverd.

Gostynin: Gostyninska Wspolnota Samorsadowa.
Deze stichting is opgeheven, hiervoor is de stichting in Kutno  in de plaats gekomen met dezelfde doelstelling.

Gostynin: Samodzielny Publiczny Zespot Zakladow Opieki Zdrowotnejw.
Ziekenhuis Kruk, dit ziekenhuis is geprivatiseerd en daarom worden er geen goederen of financiële bedragen meer aan geschonken door SMHO.

Kutno: Ziekenhuis Samodzielny Publiczny Zakladow Opieki Zdrowotnej.
In 2013 hebben we een verdere bijdrage geleverd aan de renovatie
van  de gynaecologische afdeling van professor Malinowski.
De renovatie van deze afdeling is nu voor 80% voltooid en zit op West-Europees niveau. Naast deze financiële bijdrage werden tevens vele ziekenhuisbedden met nachtkastjes, dekbedden en andere medische apparatuur  en verf geleverd.

Krakau: Zgromadzenie Braci Albertinow,
Tehuis voor dakloze mannen. Aan dit tehuis werd financiële hulp voor verbouwing en inrichting van de gebouwen verstrekt. Tevens leverden wij een aanzienlijke hoeveelheid mannenkleding en herenschoenen.

Bulowice: Dom Pomocy Spolecznej Braci Albertinow.
Tehuis voor mannen met een lichamelijke en/of psychische beperking.
Aan dit tehuis werd een financiële bijdrage ter beschikking gesteld voor de renovatie van patiëntenkamers en de eetzaal, Ook werden diverse hulpgoederen geschonken.

Czestochowa : Dom Promocy Spolecznej Zgromadzenie Braci Albertinow.
Tehuis voor psychiatrische patiënten. Hier werd ook dit jaar een financiële bijdrage gegeven voor de renovatie van het dak en voor de realisatie van een nieuwe therapieruimte. De gemeente, de katholieke kerk en de regio hebben hieraan een bijdrage geleverd. Ook hier werden diverse hulpgoederen bezorgd.

Ojcow: Een tehuis voor mannen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking.Hier werd een bedrag beschikbaar gesteld voor de aanschaf van sanitair ter bevordering van de leefomstandigheden en eveneens werden vele hulpgoederen geleverd.

Rydultowy: Het ziekenhuis is zodanig ingericht, dat er geen hulpgoederen meer noodzakelijk zijn. Hierdoor heeft SMHO weinig binding meer met dit ziekenhuis.

Roemenië:

Vatra-Moldovitei:
Studiefonds: Het studiefonds voor de ondersteuning van kinderen die de basis- school verlaten en zonder financiële ondersteuning niet verder zouden kunnen studeren, is uitgebreid. Er werden in 2013 16 kinderen ondersteund waarvan 11 voor studie aan de middelbare school en 5 aan de universiteit. In 2014 zal bekeken worden of met deze laatste categorie afspraken gemaakt kunnen worden over een ( gedeeltelijke) terugbetaling van deze ondersteuning na hun studie.
Tevens werd een bijdrage geleverd aan de reparatie van de schoolbus en leverden wij hier schoolmeubilair, papier, verf e.d.

Bijzonder ingenomen zijn wij met het voedselproject, t.b.v. de allerarmsten in deze gemeente. Het gemeentebestuur doet absoluut niets voor deze mensen.Via onze financiële bijdrage verzorgt onze Roemeense zusterstichting FPLR iedere 2 weken een voedselpakket bij deze mensen. Er werd ook een financiële  bijdrage aan een plaatselijke veearts gedaan voor de noodzakelijke inentingen van vee bij arme kleine boeren.

Verenigingsgebouw:
Na jaren van voorbereiding heeft SMHO,in samenwerking met de Roemeense zusterstichting FPLR een verenigingsgebouw gerealiseerd.
Hiertoe werd een bestaand gebouw aangekocht en verbouwd. Het gebouw gaat gebruikt worden door de met veel inspanning van de  grond  gekregen jeugdbeweging, de vrouwenbond en de mannenvereniging. Het op een goede manier functioneren van deze verenigingen heeft de leefbaarheid in het dorp zeer verbeterd.
Met de aankoop van dit gebouw was een bedrag gemoeid van € 41.000. In november 2013 is de renovatie ,mede door de inzet van vele Roemeense vrijwilligers gerealiseerd en in april 2014 vindt de officiële opening plaats.

Moldovita:
In samenwerking met een Belgische stichting uit Kruibeke werd de 5e renovatiefase van een oud gebouw gerealiseerd om hierin een medisch-cultureel centrum  te vestigen. Ook hier werd veel werk verzet op vrijwillige basis.

Câmpulung:
Spitalul Municipal Câmpulung Moldovinesc. Er werd een financiële bijdrage geleverd voor de aanschaf van nieuwe medische apparaten t.b.v. inwendig onderzoek en voor noodzakelijke renovatie vanwege de Europese regelgeving. Ook werden er nog vele medische hulpmiddelen ter beschikking gesteld.

Pojarata:
Voor een bejaardenhuis werden incontinentiematerialen beschikbaar gesteld, alsmede rollators en hulpmiddelen t.b.v. de patiënten. Voorts was er een financiële bijdrage voor de aanschaf van een aggregaat en kozijnen voor de bovenverdieping.

Bulgarije:
Het kinderziekenhuis Sbagal Children’s Hospital in de stad Varna kreeg naast matrassen en vele andere medische hulpmiddelen ook een bijdrage voor de aanschaf van medische apparatuur die in Bulgarije werd aangekocht.

Moldavië:
Via de Belgische stichting Gam Care werden projecten in dit land zowel financieel als ook materieel ondersteund. Onze stichting stelde via een donateur een mobiel röntgenapparaat ter beschikking. Van Gam Care kreeg SMHO een grote hoeveelheid verf die over diverse projecten werd verdeeld.

Oekraine:
Aan daklozenprojecten in Lvov en Zaporizhya werden financiële bijdragen gedaan voor exploitatie van de beide opvangtehuizen en voor betere leefomstandigheden van de bewoners.

TRANSPORTEN
Door de toetreding van Polen en Roemenië tot de EU wordt het steeds moeilijker om te voldoen aan de EU–eisen voor medische apparaten. Alle 2e hands geleverde apparatuur moet in het land opnieuw gekeurd worden, hetgeen een kostbare zaak is. Daarom heeft de stichting besloten meer apparatuur in de landen zelf te kopen. Hierdoor bereiken we enerzijds een betere garantie en service  en wordt anderzijds ook nog de plaatselijke economie ondersteund.

Bij de diverse bezoeken aan Roemenië, Polen en Bulgarije werd de bus van onze stichting volgeladen met hulpgoederen.

WERKBEZOEKEN
Doel van de werkbezoeken is:
– Het controleren van de door de stichting gefinancierde projecten.
– Controle op het gebruik van geleverde goederen.
– Voorbereiden van nieuwe projecten.
– Contacten leggen met plaatselijke en/of provinciale overheden om daardoor medefinanciering mogelijk te maken.

De volgende bezoeken werden afgelegd:
Roemenië
06 t/m 14 april: bezoek door F. Herijgers, F.Rings en J.Nelissen.
10 t/m 17 juli: vliegreis door F.Herijgers en J.Nelissen.
03 t/m 06 november: vliegreis door F. Herijgers ,J.Nelissen en R.Boer

Polen Noord
13 t/m 18 mei: door F.Rings, P.Schoffeleers en K.van Raak

Polen Zuid
28 t/m 31 mei: door J.Nelissen, M.Niesten, R.Boer

Bulgarije
02 t/m 06 mei werd Bulgarije bezocht door F.Rings, F.Bemelmans en P.Bours  .

CONTACTEN MET ANDERE ORGANISATIES
Stichting Allerarmsten van Polen (Gronsveld).
Waar mogelijk ondersteunden de beide stichtingen elkaar materieel en financieel.
Stichting een dorp voor een dorp uit Kruibeke België.
Regelmatig ontvangen wij medische apparaten van deze stichting. Hiertegenover staat dat SMHO hen financieel helpt met projecten in het dorp Moldovita in Roemenië.

SVKI
De stichting SMHO is lid van deze belangenorganisatie van kleding inzamelende instellingen met een charitatief doel. Deze organisatie zorgt tevens dat in diverse gemeenten vergunningen worden verkregen voor inzameling van kleding.

Aktie 68
Deze stichting zamelt in het zuiden van het land huis aan huis kleding in, verkregen door aan de stichting SMHO verleende vergunningen. Mede door de opbrengst van deze kleding is de stichting SMHO in staat financiële hulp te bieden aan projecten zoals hiervoor beschreven.

Climpex BV
In het noorden van ons land zamelt Climpex B.V. huis aan huis kleding in voor de stichting SMHO en ledigt tevens containers in Zuid Limburg i.s.m. onze stichting.

Gam Care
Van deze Belgische stichting ontvangen we geregeld grote partijen bruikbare goederen die over de diverse projecten verdeeld worden. In het geval dat wij goederen over hebben die hun stichting kan gebruiken, worden die aan hen geleverd.

Fondsenwerving:
In 2013 werd op diverse stichtingen een beroep gedaan voor financiële bijdragen aan onze projecten. We hopen dat  hierop in 2014 positief zal worden gereageerd.

KLEDINGINZAMELING
Wijze van inzameling:

Haalsysteem
Inzameling van kleding die huis aan huis wordt opgehaald in het hele land. Hiervoor is door de diverse gemeenten vergunning verleend.

Brengsysteem
Door plaatsing van containers kunnen inwoners in de regio hun kleding t.b.v. het goede doel inleveren. Het ledigen van deze containers wordt verricht door de bestuursleden/vrijwilligers of door eerder genoemde kledinginzamelaars. Helaas wordt naast kleding in toenemende mate ander afval in deze containers gedumpt.
Ook  kan kleding in een centraal depot in Bunde worden ingeleverd. Deze kleding wordt gedeeltelijk door vrijwilligers gesorteerd voor de hulptransporten. Het overige deel wordt verkocht ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

Sponsoring
Hoofdsponsor is de gemeente Meerssen die belangeloos een sorteerruimte en een opslagplaats ter beschikking stelt en die tevens de gemeentelijke kledinginzameling in handen van de stichting SMHO heeft gegeven.
Van zieken- en verzorgingshuizen ontvingen wij medische apparatuur, patiënten- kastjes, bedden met toebehoren en meubilair. Tevens hebben we zeer veel dek- bedden met toebehoren ontvangen. Ook in samenwerking met div. Belgische ondernemingen hebben we veel bedden, nachtkastjes en pallets verf ontvangen.

DONATEURS
Voor een overzicht van onze vele donateurs verwijzen wij gaarne naar het menu Donaties in deze website.

VOORLICHTING
Middels kledingzakken, borden en mededelingen via huis-aan-huisbladen, radio-  en televisie-uitzendingen werden de doelstelling en de bestemming der gelden en goederen bekendgemaakt.
Speciaal dient hierbij vermeld te worden het weekblad “Geulbode”, hierin werden vele artikelen gratis geplaatst. Ook tv-zender L1 brengt onze stichting regelmatig onder de aandacht.
Ook via de internetsite www. smho.nl  maakt de stichting haar doelstelling en haar werkzaamheden bekend.

Geulle, februari 2014

F. Rings