Over SMHO → Jaarverslagen → Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015 SMHO

Stichting Sociaal / Medische Hulpverlening aan Oost – Europa(Ingevolge art.9 lid 7 van de statuten)

De stichting SMHO werd, als opvolgster van de sinds 1985 functionerende werkgroep Polen, opgericht op 27 september 1989 te Meerssen bij notariële akte verleden door notaris J.N.S. Sluypers te Beek (L.) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Zuid – Limburg te Maastricht onder nr. 41077922.
Per 1 augustus 1997 werden de statuten gewijzigd door notaris Antoinne Beckers te Beek.
Per 21 december 2011 werden de statuten gewijzigd door notaris Mr.R.E.A.A Meuwissen te Meerssen.
Doelstelling van de stichting is het inkopen en/of verzamelen van goederen op sociaal als ook medisch gebied, ten behoeve van landen van het voormalige Oostblok alsmede landen waar soortgelijke hulp nodig is, en wordt gevraagd. Tevens financiert zij projecten op sociaal / medisch gebied in deze landen.

BESTUUR
Per 31-12-2015 bestond het bestuur uit de volgende bestuursleden:

jaarverslag-2015-bestuur

In 2015 traden de bestuursleden J.Besseling en F.Rings statutair af. Deze beide leden stelden zich herkiesbaar. Zij werden tijdens de bestuursvergadering van 03-12-2015 bij acclamatie herkozen.
Verder is besloten het bestuur uit te breiden om tot een betere taakverdeling te komen in de diverse commissies.
Als stage bestuurslid zijn dhr. H. Schiffers en dhr. J. Janssen beschikbaar. Dze beide heren zijn als bestuursleden aangenomen. Als stage bestuurslid is dhr. J. Ackermans aangemeld vanaf september 2015. Als bestuurslid is dhr. P. Lahou in 2015 afgetreden.
Deze commissies bereiden alle zaken voor m.b.t. de projecten, welke onder hun verantwoordelijkheid vallen en leggen voorstellen ter besluitvorming bij het bestuur neer.

ANBI INSTELLING
SMHO is door de belastingdienst erkent als ANBI instelling.
Verdere gegevens hieromtrent kunt u vinden via de website van Kennisbank Filantropie en via de website
www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/sociaal-medische-hulpverlening-aan Oost-Europa

VERGADERINGEN
Er waren in de loop van het jaar 8 bestuursvergaderingen. Deze werden gehouden bij de diverse bestuursleden thuis en in het vergaderlokaal van het goederendepot aan de Kloosterweg te Bunde.

MEDEWERKERS
De te verrichten werkzaamheden m.b.t. het inzamelen, sorteren, inpakken en verzendklaar maken van goederen werden, om niet, verricht door bestuursleden en meerdere vrijwilligers.

HET JAAR 2015
In het jaar 2015 werd SMHO CBF gecertificeerd.
Van de kleding werd het grootste gedeelte verkocht waarbij de gemiddelde verkoop
toch minder opbracht dan in 2014. Hierdoor werden de begrotingen negatief bijgesteld.
Ook werden meerdere tonnen aan kleding ter beschikking gesteld aan diverse van
onze projecten. Dit alles was alleen mogelijk door de grote inzet van de medewerkers van de stichting SMHO, alsmede door de goede samenwerking met de gemeente Meerssen en diverse sponsors van goederen.

PROJECTEN
Gemeente Meerssen:
De hulpverlening in Roemenië aan het dorp Vatra Moldovitei en haar deelgemeenten wordt door SMHO sinds 1990 uitgevoerd voor en namens de gemeente Meerssen.
Dit op uitdrukkelijk verzoek van het gemeentebestuur, na adoptie van dit dorp eind 1989. De gemeente zag zelf geen mogelijkheden deze hulpverlening te organiseren en wilde die bij een private organisatie onderbrengen.
Als tegenprestatie stelde de gemeente een opslag/sorteerruimte gratis ter beschikking en gaf de kledinginzameling binnen de gemeente volledig in handen van SMHO. Het bestuur gaat er vanuit dat de gemeente deze gedragslijn de komende jaren wil continueren.
In 2015 werden de onderstaande projecten door de stichting SMHO financieel en/of matereel gesteund. Ook werden er 4 trekker/opleggercombinaties met hulpgoederen verstuurd naar diverse projecten in Polen en Roemenië. Het betrof onder andere:
Ziekenhuisbedden met matrassen, nachtkastjes, dekbedden, operatietafels, medische apparatuur, medische hulpmiddelen, rolstoelen, rollators ,tilliften, verf, papier, schoolmeubilair en ingezamelde kleding.

Polen:
Gostynin: Psychiatrisch ziekenhuis Wojewodski Zamodzielny Zespot Publicznych.
Aan dit ziekenhuis werd een geldbedrag ter beschikking gesteld voor de
renovatie van div. ruimtes. Tevens werden diverse goederen, waaronder verf, rollators, tuinbanken en beddengoed aangeleverd.

Kutno: Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych.
Deze stichting zorgt voor langdurige werkelozen en daklozen. Hier werden diverse goederen afgeleverd waaronder kleding en porselein. De doelstelling van deze stichting is het gratis verstrekken van hulpmiddelen aan de allerarmsten.

Kutno: Ziekenhuis Samodzielny Publiczny Zakladow Opieki Zdrowotnej.
In 2015 hebben we een verdere bijdrage geleverd aan de renovatie van de gynaecologische afdeling van professor Malinowski.
Op een andere afdeling van dit ziekenhuis werden diverse ziekenhuis bedden met toebehoren afgeleverd, ook operatie lampen en rails met gordijnen voor afscheidingen.

Krakau: Zgromadzenie Braci Albertinow,
Tehuis voor dakloze mannen. Aan dit tehuis werd financiële hulp voor verbouwing en inrichting van de gebouwen verstrekt.
Tevens leverden wij een aanzienlijke hoeveelheid mannenkleding, schoenen, diverse bedden, matrassen en hulpmiddelen af.

Bulowice: Dom Pomocy Spolecznej Braci Albertinow.
Zorginstelling voor mannen met een lichamelijke en/of psychische beperking. Aan dit tehuis werd een financiële bijdrage geschonken voor de renovatie van een schuur en een inrichting voor de opslag van werktuigen, ook werden er diverse hulpgoederen geleverd.

Roemenië
Vatra Moldovitei:
Er werd een nieuw project opgestart voor schoon drinkwater onder de naam Water4Life. Begonnen is met de school in Vatra Moldovitei.
Studiefonds:
Het studiefonds voor de ondersteuning van kinderen die de basisschool verlaten en zonder financiële ondersteuning niet verder zouden kunnen studeren, is uitgebreid.
Er werden in 2015 14 kinderen ondersteund waarvan 10 voor studie aan de middelbare school en 5 aan de universiteit. In 2016 zal bekeken worden of met deze laatste categorie afspraken gemaakt kunnen worden over een ( gedeeltelijke) terugbetaling en/of ondersteuning aan de jeugdvereniging.
Tevens werd een bijdrage geleverd aan de renovatie van de basisschool en leverden wij hier schoolmeubilair, papier, verf e.d.
Bijzonder ingenomen zijn wij met het voedselproject, t.b.v. de allerarmsten in deze gemeente. Het gemeentebestuur doet absoluut niets voor deze mensen.Via onze financiële bijdrage bezorgt onze Roemeense stichting FPLR iedere 2 weken een voedselpakket bij deze mensen.

Verenigingsgebouw Dascalita:
Na jaren van voorbereiding heeft SMHO, in nauwe samenwerking met haar Roemeense Stichting FPLR een verenigingsgebouw gerealiseerd.
Hiertoe werd een bestaand gebouw aangekocht en verbouwd. Het gebouw wordt gebruikt door de met veel inspanning van de
grond gekregen jeugdbeweging, de vrouwenbond en de mannenvereniging. Het op een goede manier functioneren van deze verenigingen heeft de leefbaarheid in het dorp zeer verbeterd.

Moldovita:
In samenwerking met een Belgische stichting uit Kruibeke werd de 6e renovatiefase van een oud gebouw gerealiseerd om hierin een medisch-cultureel centrum te openen. Er vestigen zich een tandarts in een huisarts.

Cimpulung:
Spital Municipal Moldovenesc
Er werd een financiële bijdrage geleverd voor de renovatie van het gebouw. Dit werd opgelegd door Europese regelgeving. Tevens werden vele medische hulpmiddelen ter beschikking gesteld.

Pojorita:
Voor een zorginstelling werden incontinentiematerialen, verbandmiddelen, rollators en hulpmiddelen t.b.v. de patiënten aangeboden.
De keuken moet dringend gerenoveerd worden maar de geldmiddelen zijn nog niet beschikbaar hiervoor, dus werken ze in gedeeltes.
In dit tehuis verblijven vele psychiatrische patiënten.

Bulgarije:
Ten behoeve van het kinderziekenhuis in de stad Varna werd geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een 2e respirator voor onderzoek bij bevallingen. Deze werd in Bulgarije aangekocht en met garantie geleverd.

Moldavië:
Via de Belgische stichting Gam Care werden projecten in dit land zowel financieel alsook materieel ondersteund. Onze stichting stelde via een donateur een complete tandarts unit beschikbaar waarvan de mensen die het niet kunnen betalen ook gratis gebruik van kunnen maken.
Verder heeft onze stichting in een kinderziekenhuis in de hoofdstad Chisinau voor een van de afdelingen nieuw meubilair geleverd dat ter plaatse werd gemaakt. Enkele scholen werden voorzien van een nieuwe keukenuitrusting en meubilair.
Ook kreeg SMHO grote hoeveelheden verf die over diverse projecten verdeeld werden.

Oekraïne:
Daklozenprojecten in Lvov en Zaporizhya, hier werden financiële bijdragen gedaan via de Albertiner Broeders die deze tehuizen beheren.

TRANSPORTEN
Door de toetreding van Polen en Roemenië tot de EU wordt het steeds moeilijker om te voldoen aan de EU–eisen voor medische apparaten.
Alle gebruikte apparatuur die wordt geleverd moet in het land opnieuw gekeurd worden hetgeen een kostbare zaak is. Daarom heeft de stichting besloten meer apparatuur in de landen zelf aan te kopen. Hierdoor bereiken we enerzijds een betere garantie en service en wordt anderzijds ook nog de plaatselijke economie ondersteund.
Bij de diverse bezoeken aan Roemenië, Polen en Oekraïne werd onze reisbus volgeladen met hulpgoederen die ter plaatse in dank aangenomen werden.

WERKBEZOEKEN
Doel van de werkbezoeken is:
– Het controleren van de door de stichting gefinancierde projecten.
– Controle op het gebruik van geleverde goederen.
– Voorbereiden van nieuwe projecten.
– Contacten leggen met plaatselijke en/of provinciale overheden om daardoor medefinanciering mogelijk te maken.

De volgende bezoeken werden afgelegd:

Roemenië:
11 t/m 19 april: bezoek door F. Herijgers, F. Rings, P. Vranken en J. Prevoo
11 t/m 17 juli : bezoek door J. Nelissen, A. Vrinzen en F. Herijgers
03 t/m 08 november: bezoek door F. Herijgers en A. Vrinzen
25 augustus : A. Vrinzen goederen gebracht

Polen Noord.
08 t/m 15 juni: door F. Rings, P. Bours, K. Vaessen en R. Boer

Polen Zuid en Oekraïne.
2 t/m 6 mei: door J. Nelissen, P. Schoffeleers en M. Niesten

Moldavië.
8 t/m 11 mei: door R. Boer en P. Schoffeleers

CONTACTEN MET ANDERE ORGANISATIES
Stichting Allerarmsten van Polen (Gronsveld)
Waar mogelijk ondersteunden de beide stichtingen elkaar materieel en financieel. Tevens werden ook deeltransporten naar Polen gerealiseerd..

Stichting een Dorp voor een Dorp (Kruibeke, België)
Regelmatig ontvangen wij medische apparaten van deze stichting. Hiertegenover staat dat SMHO hen financieel helpt met projecten in het dorp Moldovita in Roemenië.

Stichting Samen Delen (Heerlen)
Met deze stichting doen we deeltransporten met o.a kinderboxen en schoolmeubels waarbij we vaker goederen uitwisselen in Polen.

SVKI
De stichting SMHO is lid van deze belangenorganisatie van kleding inzamelende instellingen met een charitatief doel. Deze organisatie zorgt tevens dat in diverse gemeenten vergunningen worden verkregen voor inzameling van kleding.

Aktie 68
Deze stichting zamelt in het zuiden van het land huis aan huis kleding in, verkregen door aan de stichting SMHO verleende vergunningen. Mede door de opbrengst van deze kleding is de stichting SMHO in staat financiële hulp te bieden aan projecten zoals hiervoor beschreven.

Climpex BV
In het noorden van ons land zamelt Climpex B.V. huis aan huis kleding in voor de stichting SMHO en ledigt tevens containers in Zuid-Limburg i.s.m. onze stichting.

Gam Care
Deze stichting uit België waarmee we vele hulpgoederen uitwisselen w.o. vele pallets verf en laarzen.

Particuliere stichting België
Die werkzaam is in Congo, deze delen met ons winterkleding en hulpgoederen die niet in Congo gebruikt kan worden, wij geven dan weer medische apparatuur en zomerkleding.

Elk kind telt mee (Nuth)
De stichting zorgt voor kansarme kinderen in Polen voor goede kleding en gezinnen in financiële nood. Ze bieden voor de kinderen een betere toekomst.

FONDSENWERVING
In 2015 werd op diverse stichtingen een beroep gedaan voor financiële bijdragen aan onze projecten. We hopen dat hierop in 2016 weer positief zal worden gereageerd.

Kledinginzamelingen
Wijze van inzameling:
Haalsysteem.
Inzameling van kleding die huis aan huis wordt opgehaald in het hele land. Hiervoor is door de diverse gemeenten vergunning verleend.
Brengsysteem
Door plaatsing van containers kunnen inwoners in de regio hun kleding t.b.v. het goede doel inleveren. Het ledigen van deze containers wordt verricht door de bestuursleden/vrijwilligers of door eerder genoemde kledinginzamelaars. Helaas wordt naast kleding in toenemende mate ander afval in deze containers gedumpt.
Ook kan kleding in een centraal depot in Bunde worden ingeleverd. Deze kleding wordt gedeeltelijk door vrijwilligers gesorteerd voor de hulptransporten. Het overige deel wordt verkocht ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

Sponsoring
Hoofdsponsor is de gemeente Meerssen die belangeloos een sorteerruimte en een opslagplaats ter beschikking stelt en die tevens de gemeentelijke kledinginzameling in handen van de stichting SMHO heeft gegeven.
Van zieken- en verzorgingshuizen ontvingen wij medische apparatuur, patiënten- kastjes, bedden met toebehoren en meubilair. Ook in samenwerking met diverse Belgische ondernemingen hebben we veel bedden, nachtkastjes en pallets verf ontvangen welke zijn verdeeld over diverse projecten.

Donateurs
Voor een overzicht van onze vele donateurs verwijzen wij gaarne naar onze website www.SMHO.nl.

VOORLICHTING
Middels kledingzakken, borden en mededelingen via huis-aan-huisbladen, radio- en televisie-uitzendingen werden de doelstelling en de bestemming der gelden en goederen bekend gemaakt.
Speciaal dient hierbij vermeld te worden het weekblad “Geulbode”, hierin werden vele artikelen gratis geplaatst. Ook tv-zender L1 brengt onze stichting regelmatig onder de aandacht.

Ook via de internetsite www.SMHO.nl maakt de stichting haar doelstelling en haar werkzaamheden bekend.

Geulle, maart 2016
F.M.M. Rings