Over SMHO → Jaarverslagen → Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017 SMHO

Stichting Sociaal / Medische Hulpverlening aan Oost – Europa (ingevolge art.9 lid 7 van de statuten)

De stichting SMHO werd, als opvolgster van de sinds 1985 functionerende werkgroep Polen, opgericht op 27 september 1989 te Meerssen bij notariële akte verleden door notaris J.N.S. Sluypers te Beek (L.) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Zuid – Limburg te Maastricht onder nr. 41077922.
Per 1 augustus 1997 werden de statuten gewijzigd door notaris Antoine Beckers te Beek.
Per 21 december 2011 werden de statuten gewijzigd door notaris Mr.R.E.A.A Meuwissen te Meerssen.
Doelstelling van de stichting is het inkopen en/of verzamelen van goederen op sociaal als ook medisch gebied, ten behoeve van landen van het voormalige Oostblok alsmede landen waar soortgelijke hulp nodig is, en wordt gevraagd. Tevens financiert zij projecten op sociaal / medisch gebied in deze landen.

BESTUUR 
Per 31-12-2017 bestond het bestuur uit de volgende bestuursleden:

In 2017 traden de bestuursleden, J. Nelissen en F. Bemelmans statutair af.
Beide bestuursleden stelden zich herkiesbaar. Zij werden tijdens de bestuursvergadering van 13-12-2017 bij acclamatie herkozen.

Verder is besloten het bestuur uit te breiden om tot een betere taakverdeling te komen in de diverse commissies.
Deze commissies bereiden alle zaken voor m.b.t. de projecten, welke onder hun verantwoordelijkheid vallen en leggen voorstellen ter besluitvorming bij het bestuur neer.

ANBI-INSTELLING

SMHO is door de belastingdienst erkend als ANBI instelling.
Ook heeft SMHO erkenning bij het CBF, centraal bureau fondsenwerving voor goede doelen.
Verdere gegevenskunt u vinden via de website van Kennisbank Filantropie en via de website:
www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/sociaal-medische-hulpverlening-aan Oost-Europa

VERGADERINGEN

Er waren in de loop van het jaar 7 bestuursvergaderingen. Deze werden gehouden bij de diverse bestuursleden thuis en in het vergaderlokaal van het goederendepot aan de Kloosterweg te Bunde.

MEDEWERKERS

De te verrichten werkzaamheden m.b.t. het inzamelen, sorteren, inpakken en verzendklaar maken van goederen werden, om niet, verricht door bestuursleden en meerdere vrijwilligers.

HET JAAR 2017

Van de kleding werd het grootste gedeelte verkocht waarbij de gemiddelde verkoop toch minder opbracht dan in 2016. Hierdoor werden de begrotingen negatief bijgesteld voor 2017.
Ook werden meerdere tonnen aan kleding ter beschikking gesteld aan diverse van onze projecten. Dit alles was alleen mogelijk door de grote inzet van de medewerkers van de stichting SMHO, alsmede door de goede samenwerking met de gemeente Meerssen en diverse sponsors van goederen.

PROJECTEN

Meerssen (Nederland)
De hulpverlening in Roemenië aan het dorp Vatra Moldovitei en haar deelgemeenten wordt door SMHO sinds 1990 uitgevoerd voor en namens de gemeente Meerssen.
Dit op uitdrukkelijk verzoek van het gemeentebestuur, na adoptie van dit dorp eind 1989.De gemeente zag zelf geen mogelijkheden deze hulpverlening te organiseren en wilde die bij een private organisatie onderbrengen.
Als tegenprestatie stelde de gemeente een opslag/sorteerruimte gratis ter beschikking en gaf de kledinginzameling binnen de gemeente volledig in handen van SMHO. Het bestuur gaat ervanuit dat de gemeente deze gedragslijn de komende jaren wil continueren.

In 2017 werden de onderstaande projecten door de stichting SMHO financieel en/of materieel gesteund. Ook werden er 9 trekker/opleggercombinaties met hulpgoederen verstuurd naar diverse projecten in Moldavië en Bulgarije:
ziekenhuisbedden met matrassen, nachtkastjes, dekbedden, couveuses medische apparatuur, medische hulpmiddelen, rolstoelen, rollators, tilliften, verf, papier, schoolmeubilair, wasmiddelen en ingezamelde kleding.

Polen

Polen Noord
Hier werd in 2017 geen hulp verleend en ook geen bezoek gebracht.

Krakau (Polen ZUid)
Braci Albertinow
Tehuis voor dakloze mannen. Bijdrage aan de aanschaf van een transportbus. Deze wordt ingezet om dagelijks levensmiddelen, met overschreden houdbaarheidsdatum, op te halen in de winkelcentra van Krakau. Tevens leverden wij een hoeveelheid mannenkleding,
schoenen en hulpmiddelen af.

Bulowice (Polen Zuid)
Braci Albertinow
Tehuis voor dakloze mannen. Bijdrage voor het inrichten van twee schuren t.b.v. het sorteren en opslaan van ingezameld papier en plastic.

Oekraïne

Lvov (Oekraïne)
Hier werd een bijdrage gedaan bij de Braci Albertinow aan een nieuwbouw voor daklozen. Het nieuwe gebouw is in november 2017 in gebruik genomen.

Zaporizhya (Oekraïne)
T.b.v. de daklozen en omwonenden is behoefte aan een bakkerij. Dit jaar is deze middels een verbouwing gerealiseerd. SMHO heeft hieraan bijgedragen.

Roemenië

Vatra Moldovitei (Roemenië)
Algemeen: Een SMHO-delegatie heeft in augustus 2017 een bezoek gebracht aan Vatra Moldovitei. Het doel daarvan was vooral het controleren van de gang van zaken in onze Roemeense zusterstichting FPLR. Onduidelijk bleek wie in die stichting zit, wat de financiële situatie van FPLR is en welke projecten lopen en worden voorgesteld voor 2018 en verder. Aan het FPLR-bestuur is om meer details gevraagd over de bestuurssamenstelling, bestuursvernieuwing, financiën.

APA-project: Het APA-project dat opgezet is om te zorgen voor schoner drinkwater in het Roemeense dorp Vatra Moldovitei is stopgezet. Dat kwam voornamelijk omdat er vanuit de plaatselijke bevolking en overheid zelf geen stappen werden genomen om het project daadwerkelijk van de grond te krijgen. Naar aanleiding van een wateronderzoek in 2016 is geprobeerd subsidies los te krijgen om het project elders een doorstart te geven, maar ook dat kon niet rekenen op enthousiasme bij de betrokken Roemenen. Van het waterproject is in 2017 alleen de kleine zuiveringsinstallatie in de basisschool van Vatra Moldovitei werkzaam. Die levert vooral voor leerlingen zuiver kraanwater in het schoolgebouw.

Studiefonds: In 2016 is aan SMHO een lijst kinderen gepresenteerd die in aanmerking zouden kunnen komen voor deelname aan het studiefonds. Omdat er in de lijst te veel namen van kinderen stonden die niet aan de voorwaarden van het fonds voldeden, is besloten om voor 2017 geen gelden uit te keren aan leerlingen. Ook was niet duidelijk of de ouders van de kinderen in 2016 daadwerkelijk een bijdrage uit het fonds hebben ontvangen.

Voedselproject voor ouderen: Voor SMHO is het niet duidelijk wie als Roemeense senioren meedoen aan het project en of de ouderen in 2017 daadwerkelijk elke twee weken een voedselpakket hebben gekregen. De nota’s ervan waren er, maar verdere terugkoppeling via bijvoorbeeld foto’s van uitreikmomenten of handtekeningen bij ontvangst ontbraken.

Verenigingsgebouw Dascalita: Het gebouw is technisch gezien in goede staat en wordt onder meer gebruikt voor bijeenkomsten van jongeren en dient verder als werkplek voor een kapster. De juridische status van de bijgebouwen en de exacte noordelijke grens van het perceel waarop Dascalita staat blijven pijnpunt. Tijdens het SMHO-bezoek in augustus 2017 is aan FPLR gevraagd om het perceel opnieuw te laten opmeten door het Roemeense kadaster en daarna de grenslijn te voorzien van een duidelijk hekwerk.

Sibiu (Roemenië)
SMHO heeft in augustus 2017 ad hoc een weeshuis in de Roemeense stad Sibiu financieel geholpen met een zomers uitje voor circa 40 kinderen. In die stad is ook het provinciaal ziekenhuis bezocht om te inventariseren welke hulp SMHO kan bieden. Op basis daarvan is door het ziekenhuis een verzoek ingediend om instrumenten te financieren voor de operatiekamer van de eerste hulp van het ziekenhuis. SMHO heeft die set instrumenten, met een waarde van 4.500 euro, aangeschaft zodat die begin 2018 naar Sibiu verzonden kunnen worden.

Bulgarije

Varna (Bulgarije)
Ten behoeve van het kinderziekenhuis in de stad Varna werd een transport gerealiseerd. Hierbij werden bedden, nachtkastjes en wasmiddelen bezorgd en werden nog couveuses afgeleverd.
Het belangrijkste project was een aankoop door SMHO van een röntgen apparaat, de oude van 1960 is hierdoor vervangen. Het nieuwe apparaat is pas 2 jaar oud en kan in Bulgarije nog jarenlang dienstdoen. In de verre omgeving is er niet zo’n dergelijk apparaat te vinden en dus van het grootste belang voor een groot gebied. Er is in dit ziekenhuis nog veel te doen.

Moldavië

In Moldavië is onze stichting pas sinds 2015 actief en zijn er al veel projecten onder handen genomen en diverse grote transporten georganiseerd. Begonnen is in 2015 met hulp aan het gebied rond de hoofdstad Chisinau en die hulp is in 2017 uitgebreid naar het noorden van het land, het district Soroca. We werken o.a. samen met de Belgische stichting GAMCARE die ons geholpen heeft met het leggen van de eerste contacten. De omstandigheden in dit niet tot de Europese Unie behorende land zijn vaak schrijnend en we zijn erg blij dat we met onze stichting een kleine bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van met name de medische zorg. We hebben in korte tijd al veel projecten onderhanden genomen, vnl. in ziekenhuizen en scholen. De meeste van onze projecten doen we op 50/50 basis, d.w.z. dat als er financiële bijdragen worden geleverd de betrokken partijen en onze stichting ieder voor de helft bijdragen aan een project. Op die manier willen we de mensen betrokken houden en niet het gevoel geven dat alles zo maar door ons betaald wordt maar dat er van de andere kant ook gewerkt moet worden om iets tot stand te brengen. De voornaamste projecten tot nu toe:

Singera (Moldavië)
Een medisch centrum waar veel goederen en financiële steun naar toe zijn gegaan. Dit project is in 2017 tot volle tevredenheid afgerond.

Lucaseuca (Moldavië)
Een kleuterschool waar we gezorgd hebben voor nieuw meubilair dat voor het grootste deel vervaardigd werd door een plaatselijke
onderneming waardoor niet alleen de school werd geholpen maar tevens de plaatselijke werkgelegenheid. Afgerond 2017.

Mana (Moldavië)
Bijgedragen aan de aanleg van cv. Afgerond in 2017.

Tiganesti (Moldavië)
Ons meest uitgebreide project tot nu toe. Het dorp ligt geïsoleerd op het platteland en heeft weinig voorzieningen. We zijn hier al vanaf 2015 actief met verschillende projecten: meubilair voor de kleuterschool, bijdrage aan de verbouwing van een oud Russisch gebouw tot medisch centrum en bibliotheek, meubilair en keukeninrichting in het gymnasium en een opstapel staande verbouwing van het gymnasium om binnen in het gebouw een fatsoenlijk toiletblok tot stand te brengen. Dit project hopen we in 2018 af te ronden. Al deze projecten gaan op de eerder genoemde 50/50 basis.

Chisinau (Moldavië)
Children’s Infection Hospital: Een afdeling werd voorzien van nieuw meubilair. Afgerond in 2016.

Chisinau (Moldavië)
Chisinau Republican Hospital: Het grootste ziekenhuis van het land waar nog veel moet gebeuren: hygiëne, keukeninrichting, ziekenzalen, douches, toiletten, enz. Dit ziekenhuis heeft van onze stichting al veel steun ontvangen in de vorm van goederen voor de keuken, allerlei medisch materiaal en tientallen bedden die wij zelf ook weer kregen van ziekenhuizen, bejaardenhuizen, e.d. in Nederland en België.

Chisinau (Moldavië)
Chisinau kinderziekenhuis: Een project begonnen in 2017 dat dit jaar wordt afgerond en waar we gaan meehelpen met geld en goederen om met name de afdelingen waar kleine kinderen met hun moeders verblijven te verbeteren.

Jora de Miloc (Moldavië)
Sanitair van de kleuterschool vervangen en de inrichting helpen verbeteren. Project op 50/50 basis, afgerond in 2017.
Verder zijn er nog diverse kleinere projecten geweest die reeds zijn afgerond. Voor meer informatie zie onze reisverslagen en deze website.

TRANSPORTEN

Door de toetreding van Polen en Roemenië tot de EU wordt het steeds moeilijker om te voldoen aan de EU–eisen voor medische apparaten.
Alle gebruikte apparatuur die wordt geleverd moet in het land opnieuw gekeurd worden hetgeen een kostbare zaak is. Daarom heeft de stichting besloten meer apparatuur in de landen zelf aan te kopen. Hierdoor bereiken we enerzijds een betere garantie en service en wordt anderzijds ook nog de plaatselijke economie ondersteund.
Bij de diverse bezoeken aan Roemenië, Polen en Oekraïne werd onze reisbus volgeladen met hulpgoederen die ter plaatse in dank aangenomen werden.

WERKBEZOEKEN

Doel van de werkbezoeken is:
– Het controleren van de door de stichting gefinancierde projecten.
– Controle op het gebruik van geleverde goederen.
– Voorbereiden van nieuwe projecten.
– Contacten leggen met plaatselijke en/of provinciale overheden om daardoor medefinanciering mogelijk te maken.

De volgende werkbezoeken werden afgelegd:

Roemenië:
19 t/m 26 augustus: bezoek door R. Boer, J. Besseling, F. Bemelmans en J. Janssen.

Polen Zuid en Oekraïne:
2 t/m 7 oktober: door J. Nelissen en F. Rings.

Moldavië:
12 t/m 15 mei: door R. Boer en P. Schoffeleers en F. Rings.
29 t/m 02 oktober: R. Boer en P. Schoffeleers en F. Bemelmans.

Bulgarije:
14 t/m 18 september: J. Ackermans, R. Boer en F. Rings.

CONTACTEN MET ANDERE ORGANISATIES

Stichting Allerarmsten van Polen (Gronsveld).
Waar mogelijk ondersteunden de beide stichtingen elkaar materieel en financieel.
Tevens werden ook deeltransporten naar Polen gerealiseerd.

Stichting een dorp voor een dorp uit Kruibeke België.
Regelmatig ontvangen wij medische apparaten en hulpmiddelen van deze stichting. Hier tegenover staat dat SMHO hen financieel helpt met projecten in het dorp Moldovita in Roemenië.

Stichting Samen Delen (Heerlen).
Met deze stichting wisselen we regelmatig goederen uit voor Polen.

SVKI
De stichting SMHO is lid van deze belangenorganisatie van kleding inzamelende instellingen met een charitatief doel. Deze organisatie zorgt tevens dat in diverse gemeenten vergunningen worden verkregen voor inzameling van kleding.
We houden 2x per jaar een vergadering voor het uitwisselen van contacten en de goede samenwerking.

Climpex BV
In het noorden van ons land zamelt Climpex B.V.huis aan huis kleding in voor de stichting SMHO en ledigt tevens containers in Zuid-Limburg i.s.m. onze stichting.

Gamcare
Deze stichting uit België waarmee we vele hulpgoederen uitwisselen w.o. vele pallets verf en laarzen.

Particuliere stichting België
Die werkzaam is in Congo, deze delen met ons winterkleding en hulpgoederen
die niet in Congo gebruikt kunnen worden. In ruil daarvoor geven wij dan weer medische apparatuur en zomerkleding.

Elk kind telt mee Nuth
De stichting zorgt voor kansarme kinderen in Nederland voor goede kleding en gezinnen in financiële nood. Ze bieden voor de kinderen een betere toekomst.

KLEDINGINZAMELINGEN

Wijze van inzameling

Haalsysteem
Inzameling van kleding die huis aan huis wordt opgehaald in het hele land. Hiervoor is door de diverse gemeenten vergunning verleend.

Brengsysteem
Door plaatsing van containers kunnen inwoners in de regio hun kleding t.b.v. het goede doel inleveren. Het ledigen van deze containers wordt verricht door de bestuursleden/vrijwilligers of door eerder genoemde kledinginzamelaars. Helaas wordt naast kleding in toenemende mate ander afval in deze containers gedumpt.
Ook kan kleding in een centraal depot in Bunde worden ingeleverd. Deze kleding wordt gedeeltelijk door vrijwilligers gesorteerd voor de hulptransporten. Het overige deel wordt verkocht ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

SPONSORING

Een belangrijke sponsor is de gemeente Meerssen die belangeloos een sorteerruimte, een opslagplaats ter beschikking stelt en die tevens de gemeentelijke kledinginzameling in handen van de stichting SMHO heeft gegeven.

Van zieken- en verzorgingshuizen ontvingen wij medische apparatuur, patiënten- kastjes, bedden met toebehoren en meubilair. Ook in samenwerking met diverse Belgische ondernemingen hebben we veel bedden, nachtkastjes en pallets verf ontvangen welke zijn verdeeld over diverse projecten.

DONATEURS

Voor een overzicht van onze vele donateurs verwijzen wij gaarne naar onze website www.smho.nl.

PROPAGANDA

Middels kledingzakken, borden en mededelingen via huis-aan-huisbladen, radio- en televisie-uitzendingen werden de doelstelling en de bestemming der gelden en goederen bekend gemaakt.
Speciaal dient hierbij vermeld te worden het weekblad “Geulbode”, hierin werden vele artikelen gratis geplaatst. Ook tv-zender L1 brengt onze stichting regelmatig onder de aandacht.
Ook via deze internetsite, www.smho.nl, maakt de stichting haar doelstelling en haar werkzaamheden bekend.

Bunde, februari 2018

F.M.M. Rings