JAARVERSLAG  2018

Stichting Sociaal / Medische Hulpverlening aan Oost - Europa
(Ingevolge art.9 bestuurslid 7 van de statuten)   
 
De stichting SMHO werd, als opvolgster van de sinds 1985 functionerende werkgroep Polen, opgericht op 27 september 1989 te Meerssen bij notariële akte verleden door notaris J.N.S. Sluypers te Beek (L.) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Zuid - Limburg te Maastricht onder nr. 41077922.
Per 1 augustus 1997 werden de statuten gewijzigd door notaris Antoine Beckers te Beek.
Per 21 december 2011 werden de statuten gewijzigd door notaris Mr. R.E.A.A Meuwissen te Meerssen.
Doelstelling van de stichting is het inkopen en/of verzamelen van goederen op sociaal als ook medisch gebied, ten behoeve van landen van het voormalige Oostblok alsmede landen waar soortgelijke hulp nodig is, en wordt gevraagd. Tevens financiert zij projecten op sociaal / medisch gebied in deze landen.
 
 

BESTUUR 

Per 31-12-2018 bestond het bestuur uit de volgende bestuursleden:
 
Naam Functie E-mail In functie Aftredend
         
R.M. Boer Voorzitter m.boer@gmail.com  01-12-10 2019
F.M.M. Rings Secretaris f.rings@telfort.nl 13.02-07 2021
J.J.M.  Nelissen Penningm. jacknelissen@hotmail.com 27.09-89 2020
F.P.A.M. Bemelmans Bestuurder familie.bemelmans@home.nl   27.09-89 2020
J.G.G. Besseling Bestuurder jan.besseling@home.nl 27.09-89 2021
C. Schoffeleers Bestuurder c.schoffeleers@home.nl 01.01-13 2019
J.J.M. Ackermans     
       
P.A.E. Vanoppen.
 
Bestuurder
 
2e penningm.                            
ackermans.jef@gmail.com
 
paul.vanoppen@home.nl
01-12-16
        
01-08-18
2019
 
2021
In 2018 traden de bestuursleden, F.Rings, J. Besseling en H. Schiffers statutair af.
Alle bestuursleden stelden zich herkiesbaar. Zij werden tijdens de bestuursvergadering van 13-12-2018 bij acclamatie herkozen.
 
 
ANBI INSTELLING
SMHO is door de belastingdienst erkend als ANBI instelling.
Ook heeft SMHO erkenning bij CBF keur, centraal bureau fondsenwerving voor goede doelen.
Verdere gegevens hieromtrent kunt u vinden via de website van Kennisbank Filantropie en via de website;
www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/sociaal-medische-hulpverlening-aan Oost-Europa
 
 
VERGADERINGEN
Er waren in de loop van het jaar 8 bestuursvergaderingen. Deze werden gehouden bij de diverse bestuursleden thuis en in het vergaderlokaal van het goederendepot aan de Kloosterweg te Bunde.
 
 
MEDEWERKERS.
De te verrichten werkzaamheden m.b.t. het inzamelen, sorteren, inpakken en verzendklaar maken van goederen werden, om niet, verricht door 9 bestuursleden en 20 vrijwilligers.
 
HET JAAR 2018
Van de kleding werd het grootste gedeelte verkocht waarbij de gemiddelde verkoop
toch nagenoeg hetzelfde opbracht dan in 2017. Hierdoor werden de begrotingen minder  bijgesteld voor 2018.
Ook werden meerdere tonnen aan kleding ter beschikking gesteld aan Polen en Moldavië van onze organisatie. Dit alles was alleen mogelijk door de grote inzet van de medewerkers van de stichting SMHO, alsmede door de goede samenwerking met de gemeente Meerssen en diverse sponsors van goederen.
In 2018 is het aantal vrijwilligers toegenomen met 4 vrijwilligers.
 
Gemeente  Meerssen
De hulpverlening in Roemenië aan het dorp Vatra Moldovitei en haar deelgemeenten
wordt door SMHO sinds 1990 uitgevoerd voor en namens de gemeente Meerssen.
Dit op uitdrukkelijk verzoek van het gemeentebestuur, na adoptie van dit dorp eind
1989.De gemeente zag zelf geen mogelijkheden deze hulpverlening te organiseren en wilde die bij een private organisatie onderbrengen.
Als tegenprestatie stelde de gemeente een opslag/sorteerruimte gratis ter beschikking en gaf de kledinginzameling binnen de gemeente volledig in handen van SMHO. Het bestuur gaat ervanuit dat de gemeente deze gedragslijn de komende jaren wil continueren.
 
Projecten
In 2018 werden de onderstaande projecten door de stichting SMHO financieel en/of materieel gesteund. Ook werden er 7 trekker/opleggercombinaties met hulpgoederen
waaronder ziekenhuisbedden met matrassen, nachtkastjes, dekbedden, medische apparatuur, medische hulpmiddelen, rolstoelen, rollators ,tilliften, tafels en stoelen, wasmiddelen en ingezamelde kleding verstuurd naar diverse projecten in Moldavië en Bulgarije.
 
Polen:
Krakau:      Braci Albertinow,
Tehuis voor dakloze mannen. Bijdrage voor renovatie van het gebouw
in deze keuken.
Deze worden ingezet om dagelijks levensmiddelen, met overschreden houdbaarheidsdatum, op te halen in de winkelcentra van Krakau. In de
winter komen ongeveer 80 dakloze in aanmerking voor soep en brood.
Tevens leverden wij een hoeveelheid mannen kleding, schoenen en
                                         hulpmiddelen af.
 
                      Bulowice:   Braci Albertinow.
                   Tehuis voor dakloze mannen.
Bijdrage voor het vernieuwen van poorten en bewerken van landbouw
gronden voor eigen teelt van aardappels en groenten.
                         
Oekraïne
Lvov:         Hier werd een bijdrage gedaan bij de Braci  Albertinow aan een nieuwbouw voor daklozen. Het nieuwe gebouw is in november 2017 in gebruik genomen,maar de inrichting moest nog aangepast worden.
 
Zaporizhya: T.b.v. de daklozen en omwonenden is behoefte aan een bakkerij. Dit jaar is deze middels een verbouwing gerealiseerd. SMHO heeft hieraan bijgedragen ook voor onderhoud  en grondstoffen.
 
Roemenië
Vatra- Moldovitei:
 
Om de projecten in deze gemeente goed te laten verlopen is enige jaren geleden de stichting FPLR opgericht. In verband met omstandigheden wordt de samenstelling van het bestuur aangepast.
 
Studiefonds: Het studiefonds voor de ondersteuning van kinderen die de
                    basisschool verlaten en zonder financiële ondersteuning niet verder
                    zouden kunnen studeren, is uitgebreid.
                    Er werden in 2018 15 kinderen ondersteund waarvan 9 voor studie
                     aan de middelbare school en 6 aan de universiteit.
 
Voedselproject: Bijzonder ingenomen zijn wij met het voedselproject, t.b.v.de    alleramsten in deze gemeente. Het gemeentebestuur doet absoluut niets voor deze mensen. Via onze financiële bijdrage bezorgt onze Roemeense stichting FPLR iedere 2 weken een voedselpakket bij deze mensen. De scholieren werden betrokken bij de bezorging van de pakketten bij de mensen.
 
Verenigingsgebouw Dascalita: Na jaren van voorbereiding heeft SMHO, in nauwe
                    samenwerking met haar Roemeense Stichting FPLR een
                    verenigingsgebouw gerealiseerd. Dit gebouw wordt nu gebruikt door de
                    jeugdvereniging, vrouwen en een gedeelte is verhuurd aan een kapster,
                    waarvan de huuropbrengst weer wordt gebruikt voor het betalen van de
                    energiekosten.
                      
Bulgarije  
Ten behoeve van het kinderziekenhuis in de stad Varna werd een
transport gerealiseerd. Hierbij werden bedden, nachtkastjes en
wasmiddelen bezorgd en werden nog couveuses afgeleverd.
Het belangrijkste project was de aankoop en leveren van een sterilisatieapparatuur. de oude was meer dan 50 jaar oud en was dringend aan vervanging toe.
 
School met kinderdag verblijf:
Hier hebben we de kasten voor de kleding van de kinderen vernieuwd.
Tevens hebben wij toegezegd ook een aantal kasten te vernieuwen voor opberging.
De werkzaamheden zijn verricht door een plaatselijke meubelmaker.                                                                                       
 
Moldavië
In Moldavië is onze stichting pas sinds 2015 actief maar zijn er al veel projecten onder handen genomen en diverse grote transporten georganiseerd. Begonnen is in 2015 met hulp aan het gebied rond de hoofdstad Chisinau en die hulp is in 2017 uitgebreid naar het noorden van het land, het district Soroca. We werken o.a. samen met de Belgische stichting GAMCARE die ons geholpen heeft met het leggen van de eerste contacten. De omstandigheden in dit niet tot de Europese Unie behorende land zijn vaak schrijnend en we zijn erg blij dat we met onze stichting een kleine bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van met name de medische zorg. We hebben in korte tijd al veel projecten onderhanden genomen, vnl. in ziekenhuizen en scholen. De meeste van onze projecten doen we op 50/50 basis, d.w.z. dat als er financiële bijdragen worden geleverd de betrokken partijen en onze stichting ieder voor de helft bijdragen aan een project. Op die manier willen we de mensen betrokken houden en niet het gevoel geven dat alles zo maar door ons betaald wordt maar dat er van de hun kant ook gewerkt moet worden om iets tot stand te brengen. De voornaamste projecten tot nu toe:
 
Tiganesti:      Ons meest uitgebreide project tot nu toe. Het dorp ligt geïsoleerd op het platteland en heeft weinig voorzieningen. We zijn hier al vanaf 2015 actief met verschillende projecten: meubilair en aanpassingen van de keukenblokken in de kleuterschool, bijdrage aan de verbouwing van een oud Russisch gebouw tot medisch centrum en bibliotheek, meubilair en keukeninrichting en een fatsoenlijk toiletblok in het gymnasium. Al deze projecten gaan op de eerder genoemde 50/50 basis.
 
Chisinau Republican Hospital: Het grootste ziekenhuis van het land waar nog veel moet gebeuren: hygiëne, keukeninrichting, ziekenzalen, douches, toiletten, enz. Dit ziekenhuis heeft van onze stichting al veel steun ontvangen in de vorm van goederen voor de keuken, allerlei medisch materiaal en tientallen bedden die wij ontvingen van ziekenhuizen en bejaardenhuizen in Nederland en België.
 
Chisinau kinderziekenhuis: In dit ziekenhuis zijn op een aantal afdelingen de bedden van zowel de moeder als het kind, nachtkastjes en inbouwkasten vervangen.
Greblesti: Het gemeentehuis en het medisch centrum is in één gebouw. Er is bijgedragen in het aanleggen van een verwarmingssysteem. Ook is de bibliotheek voorzien van nieuwe boekplanken, tafels, boeken en een airconditioning.
Milesti Mici: De lagere school is voorzien van 60 nieuwe kinderbedden met matrassen.
Vascauti: In de aula van de lagere school zijn de ramen en kozijnen vernieuwd. Ook is de elektriciteit in orde gemaakt.
Susleni: In het bejaardentehuis zijn 16 nieuwe bedden geplaatst en is de defecte wasmachine vervangen.
 
Verder zijn er nog diverse kleinere projecten zoals het financieel ondersteunen van twee priesters bij de ouderenzorg en naschools onderwijs.
 
Voor meer informatie zie onze reisverslagen en de website van SMHO.
 
 
TRANSPORTEN.
 Door de toetreding van Polen en Roemenië tot de EU wordt het steeds               moeilijker om te voldoen aan de EU–eisen voor medische apparaten.
Alle gebruikte apparatuur die wordt geleverd moet in het land opnieuw gekeurd worden hetgeen een kostbare zaak is. Daarom heeft de stichting besloten meer apparatuur in de landen zelf aan te kopen. Hierdoor bereiken we enerzijds een betere garantie en service en wordt anderzijds ook nog de plaatselijke economie ondersteund.
 
Bij de diverse bezoeken aan Polen en Oekraïne werd onze reisbus volgeladen met hulpgoederen die ter plaatse in dank aangenomen werden.
 
 
WERKBEZOEKEN.
Doel van de werkbezoeken is:
  • Het controleren van de door de stichting gefinancierde projecten.
-    Controle op het gebruik van geleverde goederen.
-    Voorbereiden van nieuwe projecten.
  • Contacten leggen met plaatselijke en/of provinciale overheden om daardoor medefinanciering mogelijk te maken. 
 
De volgende werkbezoeken werden afgelegd:
Roemenie:
In 2018: Geen werkbezoek gebracht.
Polen Zuid:
2 t/m 5 juli: door J. Nelissen en F. Rings.
Moldavië:
01 t/m 04 juni: door R. Boer en H.Schiffers.
28 september t/m 01 oktober: R. Boer en P. Schoffeleers en P. Bours.
Bulgarije:
20 t/m 23 september: J. Ackermans en F. Rings.
 
 
KONTAKTEN MET ANDERE ORGANISATIES.
Stichting Allerarmsten van Polen (Gronsveld).
Waar mogelijk ondersteunden de beide stichtingen elkaar materieel en financieel.
Tevens werden ook deeltransporten naar Polen gerealiseerd.
 
Stichting een dorp voor een dorp uit Kruibeke België.
Regelmatig ontvangen wij medische apparaten en hulpmiddelen van deze stichting. Hier tegenover staat dat SMHO hen financieel helpt met projecten in het dorp Moldovita in Roemenië.
 
Stichting Samen Delen (Heerlen).
Met deze stichting wisselen we regelmatig goederen uit voor Polen.
 
 
SVKI.
De stichting SMHO is bestuurslid van deze belangenorganisatie van kleding inzamelende instellingen met een charitatief doel. Deze organisatie zorgt tevens dat in diverse gemeenten vergunningen worden verkregen voor inzameling van kleding.
We houden 2x per jaar een vergadering voor het uitwisselen van contacten en de goede samenwerking.Tevens is de firma PLQ door faillissement ontbonden.
 
Climpex BV:
In het noorden van ons land zamelt Climpex B.V.huis aan huis kleding in voor de stichting SMHO en ledigt tevens een aantal containers in Zuid-Limburg i.s.m. onze stichting.
 
Gamcare:
Deze stichting uit België waarmee we vele hulpgoederen uitwisselen w.o. vele
pallets verf en laarzen en vele andere benodigheden voor hulpverlening.
 
Particuliere stichting België:
Die werkzaam is in Congo, deze delen met ons winterkleding en hulpgoederen
die niet in Congo gebruikt kunnen worden. In ruil daarvoor geven wij dan weer medische apparatuur en zomerkleding.
 
Elk kind telt mee te Nuth.
De stichting zorgt voor kansarme kinderen in Nederland voor goede kleding en gezinnen in financiële nood. Ze bieden voor de kinderen een betere toekomst.
De nood wordt steeds meer voor deze doelgroep.We werken goed samen voor
hulpverlening.
 
Kledinginzamelingen.
 
Wijze van inzameling.
Haalsysteem.
Inzameling van kleding die huis aan huis wordt opgehaald in het hele land. Hiervoor is door de diverse gemeenten vergunning verleend.
 
Brengsysteem.
Door plaatsing van containers kunnen inwoners in de regio hun kleding t.b.v. het goede doel inleveren. Het ledigen van deze containers wordt verricht door de bestuursleden/vrijwilligers of door eerder genoemde kledinginzamelaars. Helaas wordt naast kleding in toenemende mate ander afval in deze containers gedumpt.
Ook kan kleding in een centraal depot in Bunde worden ingeleverd. Deze kleding wordt gedeeltelijk door vrijwilligers gesorteerd voor de hulptransporten. Het overige deel wordt verkocht ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
 
 
Sponsoring.                                                                         
Een belangrijke sponsor is de gemeente Meerssen die belangeloos een sorteerruimte, een opslagplaats ter beschikking stelt en die tevens de gemeentelijke kledinginzameling in handen van de stichting SMHO heeft gegeven.
 
Van zieken- en verzorgingshuizen ontvingen wij medische apparatuur, patiënten- kastjes, bedden met toebehoren en meubilair. Ook in samenwerking met diverse Belgische ondernemingen hebben we veel bedden, nachtkastjes en pallets verf ontvangen welke zijn verdeeld over diverse projecten.
 
Donateurs.
Voor een overzicht van onze vele donateurs verwijzen wij gaarne naar onze website
www.smho.nl.
 
Propaganda.
Middels kledingzakken, borden en mededelingen via huis-aan-huisbladen, radio- en televisie-uitzendingen werden de doelstelling en de bestemming der gelden en goederen bekend gemaakt.
Speciaal dient hierbij vermeld te worden het weekblad “Geulbode”, hierin werden vele artikelen gratis geplaatst. Ook tv-zender L1 brengt onze stichting regelmatig onder de aandacht.
 
Ook via de internetsite www.smho.nl en een eigen facebookpagina maakt de stichting haar doelstelling en haar werkzaamheden bekend.
 
 
 
Bunde, maart  2019
 
 
F.M.M. Rings